График

Сүүлчийн тэнгэрлэг шашин: ИСЛАМ Др. Мурат КАЯА Истанбул 2012 © Erkam Publications 2012 / 1433 X…

ГАРЧИГ

ОРЦ 1. . Хүн, орчлон ба туурвигч           9 2. . Хүн ба Шашин ………… 16…

Товч үгс:

Y:    Жэллэ жэлалүх: Агуу Аллахын хүч нь маш өндөр юм. :    Саллаллаху алайхи вэ…

ОРЦ 1. Хүн, орчлон ба туурвигч Мевлана Жалалэддин Руми ингэж хэлэв:

“Нэгэн өдөр нэгэн шар, эриний иргэншлийн төв асан Багдадад ирээд хотын захаар хэсэв. Гэтэл тийм гайхамшигт…

Урсамтгайн Механик

Байгаль орчлонг харвал, загас сэлж, шувуу нисч буй нь, бүгд тодорхой зарчмаар (урсамтгайн механикаар) хэрэгжинэ. Ус…

2. Хүн ба Шашин

Шашин бол хүнийг өөрийг нь бүтээгчтэй болон бусад оршигчидтай харилцах харилцааг нь зохицуулдаг хууль, болон засаглах…

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ ИСЛАМЫН ГОЛ ШИНЖҮҮД

1. Тэвхид хамгийн чухал.

Үнэндээ бүх тэнгэрлэг шашнууд тэвхид буюу Аллахын цорын ганц буйг, ижил хань үгүй буйг сургав. Хз.…

2. Байгальд ээлтэй, шинжлэх ухаанаас зөрөхгүй.

Хүнтөрөлхтөнд хандсан Ислам нь, гол дүрэм журмаа, нэгэн ардад бий болсон буруу, түр зуурын эсвэл хэсгийн…

3. Аллах-Боол хоёрын хооронд хэн ч байхгүй буюу Рухбан үгүй

Ислам эрдэмтэд “Аллахад хүрэх замууд, туурвигсдын тооны чинээ” гэжээ. Энэ бол хүн бүр нь Аллах Y…