KİTAP HAKKINDA

August 26, 2013 in Üsve-i Hasene 1

“Üsve-i Hasene…” Bu iki kelimeyi iyi bellemek ve onun bizim hayatımıza tealluk eden boyutunu kişiliğimize taşımakla yükümlüyüz. Çünkü bu, Rabbimizin kelam-ı kadiminde Rasul-i Müctebâ’sını bize takdim ettiği muazzez vasfın terkibidir.
…devamını oku

GİRİŞ

August 26, 2013 in Üsve-i Hasene 1

İnsan Vâkıası Cenâb-ı Hak, göklerde ve yerde ne varsa hepsini insana âmâde kılmış,1 lâkin insanı başıboş bırakmadığını bildirmiştir.2 O, hem cihâna hem de insana ilâhî kânunlar koymak sûretiyle hayatın umûmî akışını -tatlı
…devamını oku

TAKDİM

August 26, 2013 in Üsve-i Hasene 1

Sayısız mahlûkâtı içinde bizlere insanlık ve kulluk şerefini bahşeden; Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi Muhammed Mustafâ’yı, kullarına hidâyet rehberi olarak gönderen, bize de ona ümmet olmanın şeref ve bahtiyarlığını lutfeden, yine onun
…devamını oku

ALLÂH’A KULLUKTA ÜSVE-İ HASENE

August 26, 2013 in Üsve-i Hasene 1

Kulluk, Cenâb-ı Hakk’a karşı tevâzû ve tezellülün nihâî noktasıdır. Allâh Teâlâ’ya tam bir teslîmiyetle boyun eğmek, emir ve yasaklarına titizlikle uymak ve O’na isyandan kaçınmak demektir. Kulluk, insanın yaratılış sebebidir.
…devamını oku

I. PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN ALLÂH’A TA’ZÎM, MUHABBET ve TESLÎMİYETİ

August 26, 2013 in Üsve-i Hasene 1

1. Ta’zîmi

August 26, 2013 in Üsve-i Hasene 1

Ta’zîm; bir varlığı kalpte büyük görmek, onun şân ve şerefini yüceltmek ve emrini bütün emirlerin üstünde tutmaktır. Allâh Teâlâ’ya ta’zîm ise O’na, bu duygu ve hissiyâtın en zirvede olanını tahsîs
…devamını oku

2. Muhabbeti

August 26, 2013 in Üsve-i Hasene 1

                               Yâr-ı seyretmek için bî-teklîf                                Cümleten çeşm idi ol cism-i latîf[1]                                                       Hâkânî Nebiyy-i
…devamını oku

3. Teslîmiyeti

August 26, 2013 in Üsve-i Hasene 1

Teslîm ü rızâdır işi erbâb-ı kemâlin Olmaz elem-i hırs u tezellül ukalâda[1] Nâmık Kemâl Allâh Resûlü -sallallâhu aleyhi ve sellem-, Hak Teâlâ’ya duyduğu ta’zîm ve muhabbetin bir tezâhürü olarak, O’na
…devamını oku

II. PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN İLÂHÎ ÖLÇÜLERE RİÂYETİ

August 26, 2013 in Üsve-i Hasene 1

İlâhî ölçüler, Cenâb-ı Hakk’ın Sevgili Peygamberi’ne vahiy yoluyla bildirdiği dünyâ ve âhirete âit hükümlerdir. Resûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-’in peygamber olarak gönderilmesinin hikmeti, Allâh Teâlâ’nın emir ve yasakları çerçevesinde örnek
…devamını oku

A. İLÂHÎ EMİRLERİ UYGULAMADAKİ TİTİZLİĞİ

August 26, 2013 in Üsve-i Hasene 1

İlâhî emirler muhtelif ve derece derecedir. Bunun, ferdin bâtınına ve zâhirine âit olanları bulunduğu gibi, onun kendisiyle, Rabbiyle, diğer insanlar ve mahlukâtla alâkalı davranışlarına taalluk edenleri de vardır. Peygamber Efendimiz,
…devamını oku