KİTAP HAKKINDA

“Üsve-i Hasene…” Bu iki kelimeyi iyi bellemek ve onun bizim hayatımıza tealluk eden boyutunu kişiliğimize taşımakla…

GİRİŞ

İnsan Vâkıası Cenâb-ı Hak, göklerde ve yerde ne varsa hepsini insana âmâde kılmış,1 lâkin insanı başıboş bırakmadığını…

TAKDİM

Sayısız mahlûkâtı içinde bizlere insanlık ve kulluk şerefini bahşeden; Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi Muhammed Mustafâ’yı, kullarına hidâyet…

ALLÂH’A KULLUKTA ÜSVE-İ HASENE

Kulluk, Cenâb-ı Hakk’a karşı tevâzû ve tezellülün nihâî noktasıdır. Allâh Teâlâ’ya tam bir teslîmiyetle boyun eğmek,…

I. PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN ALLÂH’A TA’ZÎM, MUHABBET ve TESLÎMİYETİ

1. Ta’zîmi

Ta’zîm; bir varlığı kalpte büyük görmek, onun şân ve şerefini yüceltmek ve emrini bütün emirlerin üstünde…

2. Muhabbeti

                               Yâr-ı…

3. Teslîmiyeti

Teslîm ü rızâdır işi erbâb-ı kemâlin Olmaz elem-i hırs u tezellül ukalâda[1] Nâmık Kemâl Allâh Resûlü…

II. PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN İLÂHÎ ÖLÇÜLERE RİÂYETİ

İlâhî ölçüler, Cenâb-ı Hakk’ın Sevgili Peygamberi’ne vahiy yoluyla bildirdiği dünyâ ve âhirete âit hükümlerdir. Resûlullâh -sallallâhu…

A. İLÂHÎ EMİRLERİ UYGULAMADAKİ TİTİZLİĞİ

İlâhî emirler muhtelif ve derece derecedir. Bunun, ferdin bâtınına ve zâhirine âit olanları bulunduğu gibi, onun…