Kapak

August 23, 2013 in Kur'ân-ı Kerîm'de İLÂHÎ AZAMET

Kur’ân-ı Kerîm’de: İLÂHÎ AZAMET         Dr. Murat Kaya  İstanbul, 2010

Anahtar Cümle

August 23, 2013 in Kur'ân-ı Kerîm'de İLÂHÎ AZAMET

Bişr bin Hâris el-Hâfî Hazretleri şöyle der: “İnsanlar Allah Teâlâ’nın azametini hakkıyla tefekkür edebilseler, O’na isyân edemez ve günah işleyemezler.” (İbn-i Kesir, I, 448 [Âl-i İmrân, 190])

KISALTMALAR:

August 23, 2013 in Kur'ân-ı Kerîm'de İLÂHÎ AZAMET

a.mlf: Aynı müellif AÜİİFD: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (a.s): Aleyhisselam b.: İbni bkz.: Bakınız böl: Bölümü DİA: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1988- h: Hicrî haz.: Hazırlayan Hz.:
…devamını oku

ÖNSÖZ

August 23, 2013 in Kur'ân-ı Kerîm'de İLÂHÎ AZAMET

İnsanı yokluktan varlık âlemine çıkaran, onu en güzel kıvamda yaratıp şu muhteşem kâinatın gözbebeği kılan, ona Kur’ân’ı ve beyânı öğreterek sayısız ikramlarda bulunan, keremi bol Rabbimize nihâyetsiz hamd ü senâlar
…devamını oku

GİRİŞ

August 23, 2013 in Kur'ân-ı Kerîm'de İLÂHÎ AZAMET

“İ‘câz” kelimesi, bir Ulûmu’l-Kur’ân ıstılâhı olarak her ne kadar hicrî III. asrın başlarından îtibaren kullanılmaya başlansa da, Kur’ân-ı Kerîm’in mûcize oluşu, onun nüzûlünden îtibâren mevzubahis edilip araştırılmıştır. Kur’ân’ın ilk muhâtabı
…devamını oku

BİRİNCİ KISIM / İ‘CÂZÜ’L-KUR’ÂN

August 23, 2013 in Kur'ân-ı Kerîm'de İLÂHÎ AZAMET

1. İ‘câz ve Mûcize

August 23, 2013 in Kur'ân-ı Kerîm'de İLÂHÎ AZAMET

İ‘câz “الإِعْجَازُ” kelimesi, bir kimseyi âciz bırakmak, geri bırakmak ve yarışta öne geçmek gibi mânâlara gelir[1]. İ‘câz vasfını taşıyan şeye de “mûcize” denir. Mûcize kelimesinin sonundaki “ة”nin müenneslik alâmeti olduğunu
…devamını oku

2. Kur’ân-ı Kerîm’in Mûcize Oluşu

August 23, 2013 in Kur'ân-ı Kerîm'de İLÂHÎ AZAMET

Peygamberlerin mûcizeleri, umûmiyetle kendi dönem­lerinde öne çıkan ve rağbet edilen hususlarda olmuştur. Hz. Peygamber (s.a.v)’in de bunlar gibi zaman ve mekânla kayıtlı pek çok mûcizesi mevcuttur. Bu mûcizeleri nakleden ciltlerce
…devamını oku

3. Kur’ân-ı Kerîm’in Meydan Okuması (Tehaddî)

August 23, 2013 in Kur'ân-ı Kerîm'de İLÂHÎ AZAMET

Kur’ân’ın nâzil olduğu dönemde Araplar arasında çok ateş­li bir edebî rekabet yaşanmakta, önde gelen şâirler, bazen yıllarını vererek hazırladıkları kasideleriyle, hatipler de nutuklarıyla panayırlarda yarışmaktaydı. Bütün insanların izleyebileceği açık meydanlarda
…devamını oku

4. Kur’ân-ı Kerîm’in İʻcâz Vecihleri

August 23, 2013 in Kur'ân-ı Kerîm'de İLÂHÎ AZAMET

Kur’ân-ı Kerîm’in mûciz bir kitap olduğu ittifakla kabul edilmekle birlikte onun hangi yönlerden mûcize olduğu hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Rummânî, i‘câz vecihlerini yedi başlık altında incelemiştir. Şöyle ki: Kur’ân’a
…devamını oku