Kapak

Kur’ân-ı Kerîm’de: İLÂHÎ AZAMET         Dr. Murat Kaya  İstanbul, 2010

Anahtar Cümle

Bişr bin Hâris el-Hâfî Hazretleri şöyle der: “İnsanlar Allah Teâlâ’nın azametini hakkıyla tefekkür edebilseler, O’na isyân…

KISALTMALAR:

a.mlf: Aynı müellif AÜİİFD: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (a.s): Aleyhisselam b.: İbni bkz.: Bakınız böl:…

ÖNSÖZ

İnsanı yokluktan varlık âlemine çıkaran, onu en güzel kıvamda yaratıp şu muhteşem kâinatın gözbebeği kılan, ona…

GİRİŞ

“İ‘câz” kelimesi, bir Ulûmu’l-Kur’ân ıstılâhı olarak her ne kadar hicrî III. asrın başlarından îtibaren kullanılmaya başlansa…

BİRİNCİ KISIM / İ‘CÂZÜ’L-KUR’ÂN

1. İ‘câz ve Mûcize

İ‘câz “الإِعْجَازُ” kelimesi, bir kimseyi âciz bırakmak, geri bırakmak ve yarışta öne geçmek gibi mânâlara gelir[1].…

2. Kur’ân-ı Kerîm’in Mûcize Oluşu

Peygamberlerin mûcizeleri, umûmiyetle kendi dönem­lerinde öne çıkan ve rağbet edilen hususlarda olmuştur. Hz. Peygamber (s.a.v)’in de…

3. Kur’ân-ı Kerîm’in Meydan Okuması (Tehaddî)

Kur’ân’ın nâzil olduğu dönemde Araplar arasında çok ateş­li bir edebî rekabet yaşanmakta, önde gelen şâirler, bazen…

4. Kur’ân-ı Kerîm’in İʻcâz Vecihleri

Kur’ân-ı Kerîm’in mûciz bir kitap olduğu ittifakla kabul edilmekle birlikte onun hangi yönlerden mûcize olduğu hakkında…