Kapak

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂMİ BİLİMLER ANABİLİM DALI TEFSİR BİLİM DALI TANZİMÂT’TAN II.…

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ……………………………………………………………………………………………………………..9 KISALTMALAR………………………………………………………………………12   GİRİŞ TANZİMÂT DÖNEMİ İCTİMÂİ VE İLMİ DURUM   I- Tanzîmât Fermanı’nın İlanı ve…

ÖNSÖZ

İnsanı varlık âlemine getiren, ona Kur’ân’ı ve beyânı öğreten Allah’a hamd olsun! Allah’tan aldığı her şeyi…

KISALTMALAR

Ank.    : Ankara. : bin veya İbn. Bibl.    : Bibliyoğrafya. bkz.     : Bak, bakınız.             Çev.   …

GİRİŞ

TANZİMÂT DÖNEMİ İCTİMÂİ VE İLMİ DURUM

I- Tanzîmât Fermânı’nın İlânı ve Etkileri

Osmanlı Devleti XIII. yüzyılda kurulduğundan itibaren siyasi, sosyal ve ilmi sahâlardaki yükselişini sürekli olarak devam ettirmiş…

II- Tanzîmât’la Gelen Toplumsal Değişme

Zamana bağlı olarak devletlerin, toplumların ve bireylerin etkisinden kurtulamadığı değişim ve dönüşüm sosyal bir kural olarak…

III- Tanzîmât Dönemi İslâm Uleması’nın Durumu

Müslümanların tarihteki en büyük başarısı aslında askeri bakımdan hızlı yayılmaları değil kendisini ifade edebilecek ve yeniden…

IV- Tanzîmât Dönemi’nde Medreselerin Durumu

Medrese âlimlerinin okudukları dersler ve aldıkları icazetnamelere göre karşımıza zengin ve geniş bir müfredat proğramı çıkmaktadır.…