SİYER-İ NEBÎ’NİN TARİHİ ve KAYNAKLARI

Lügatte, hal, şekil, durum, davranış, idare, yol, hareket, yürüme, âdet, bir kimsenin ahlâkı, seciyesi ve hayat…

İSLÂM’IN ANLAŞILMASINDA SİYER-İ NEBÎ’NİN EHEMMİYETİ

Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “(Rasûlüm!) Hayâtın hakkı için onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.” (el-Hıcr, 72) Kur’ân-ı Kerîm’de…

KUR’ÂN-I KERÎM’DE RASÛLULLAH EFENDİMİZ (s.a.v)

Müslümanlar, hayatlarının başından sonuna kadar, Peygamber Efendimiz’in hayatına büyük bir alâka gösterirler. Kur’ân-ı Kerîm, üç ayrı…

RASÛLULLAH (s.a.v) EFENDİMİZ’LE ALÂKALI ÂYET-İ KERİMELER

Kur’ân-ı Kerîm’deki her âyet, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in bir tavrına, bir hâline ve bir hareketine işâret etmektedir.…

İSLÂM ÖNCESİ MEKKE ve KÂBE

A. MEKKE-İ MÜKERREME

Mekke, Kur’ân-ı Kerîm’de “Ümmü’l-Kurâ”, “Bekke” ve “el-Beledü’l-Emîn” isimleriyle de zikredilmiştir. Mekke ve Bekke, Bâbil lisânında “beyt:…

B. KÂʻBE

Lügatte “küp şeklinde nesne” mânâsına gelen Kâbe, Kur’ân-ı Kerîm’de iki yerde zikredilmektedir. Âyetlerde “Beyt, Beytullâh, el-Beytü’l-atîk,…

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in Pâk Nesebi ve Âilesi

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in babası Hz. Abdullâh, annesi Hz. Âmine’dir. O’nun mübârek nesebi Hz. İsmâîl’in oğlu Kayzar…

Abdullah ile Âmine’nin İzdivâcı

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in bi’setine yakın dönemde tevhîd inancı yitirilmiş, Kâbe kavim ve kabîlelere âit putlarla doldurulmuş,…

Babası Abdullâh’ın Vefâtı

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), babasını hiç göremedi. Peygamber Efendimiz’in babası Hz. Abdullâh, izdivâcından kısa bir müddet sonra…