SİYER-İ NEBÎ’NİN TARİHİ ve KAYNAKLARI

June 21, 2017 in Siyer-i Nebî (s.a.v)

Lügatte, hal, şekil, durum, davranış, idare, yol, hareket, yürüme, âdet, bir kimsenin ahlâkı, seciyesi ve hayat hikâyesi gibi mânâlara gelen siyer, sîret kelimesinin çoğuludur. Istılahta ise Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in mübârek
…devamını oku

İSLÂM’IN ANLAŞILMASINDA SİYER-İ NEBÎ’NİN EHEMMİYETİ

June 21, 2017 in Siyer-i Nebî (s.a.v)

Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “(Rasûlüm!) Hayâtın hakkı için onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.” (el-Hıcr, 72) Kur’ân-ı Kerîm’de Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den başka hiçbir peygamber üzerine yemin edilmemiştir. Bundan anlaşılıyor ki Cenâb-ı Hak,
…devamını oku

KUR’ÂN-I KERÎM’DE RASÛLULLAH EFENDİMİZ (s.a.v)

June 21, 2017 in Siyer-i Nebî (s.a.v)

Müslümanlar, hayatlarının başından sonuna kadar, Peygamber Efendimiz’in hayatına büyük bir alâka gösterirler. Kur’ân-ı Kerîm, üç ayrı kısımdaki âyet ve sûrelerle müslümanın imanla başlayan bu ilgi ve alâkasının gelişip kökleşmesini sağlar:
…devamını oku

RASÛLULLAH (s.a.v) EFENDİMİZ’LE ALÂKALI ÂYET-İ KERİMELER

June 21, 2017 in Siyer-i Nebî (s.a.v)

Kur’ân-ı Kerîm’deki her âyet, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in bir tavrına, bir hâline ve bir hareketine işâret etmektedir. Rabbinden tebliğ ettiği bir müjdeye, bir îkâza, bir emre, bir yasağa, bir esâsa, bir
…devamını oku

İSLÂM ÖNCESİ MEKKE ve KÂBE

June 21, 2017 in Siyer-i Nebî (s.a.v)

A. MEKKE-İ MÜKERREME

June 21, 2017 in Siyer-i Nebî (s.a.v)

Mekke, Kur’ân-ı Kerîm’de “Ümmü’l-Kurâ”, “Bekke” ve “el-Beledü’l-Emîn” isimleriyle de zikredilmiştir. Mekke ve Bekke, Bâbil lisânında “beyt: ev” mânâsında olup Amâlikalılar tarafından, bu yerin ismi olarak kullanılmıştır. “Vâdî Bekke” kelmesi tahrif
…devamını oku

B. KÂʻBE

June 21, 2017 in Siyer-i Nebî (s.a.v)

Lügatte “küp şeklinde nesne” mânâsına gelen Kâbe, Kur’ân-ı Kerîm’de iki yerde zikredilmektedir. Âyetlerde “Beyt, Beytullâh, el-Beytü’l-atîk, el-Beytü’l-harâm, el-Beytü’l-muharram, el-Mescidü’l-harâm” gibi muhtelif isimlerle de anılan Kâbe’ye halk arasında ekseriyetle “Kâbe-i Muazzama”
…devamını oku

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in Pâk Nesebi ve Âilesi

June 21, 2017 in Siyer-i Nebî (s.a.v)

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in babası Hz. Abdullâh, annesi Hz. Âmine’dir. O’nun mübârek nesebi Hz. İsmâîl’in oğlu Kayzar sülâlesinin en şereflisi olan Adnân’a kadar uzanır. Rasûlullâh (s.a.v)’in neseb-i şerîfleri şöyledir: Muhammed bin
…devamını oku

Abdullah ile Âmine’nin İzdivâcı

June 21, 2017 in Siyer-i Nebî (s.a.v)

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in bi’setine yakın dönemde tevhîd inancı yitirilmiş, Kâbe kavim ve kabîlelere âit putlarla doldurulmuş, Zemzem kuyusu da iptal edilmiş bulunuyordu. Peygamber Efendimiz’in dedesi Abdülmuttalib, bir gün Hicr’de uyurken
…devamını oku

Babası Abdullâh’ın Vefâtı

June 21, 2017 in Siyer-i Nebî (s.a.v)

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), babasını hiç göremedi. Peygamber Efendimiz’in babası Hz. Abdullâh, izdivâcından kısa bir müddet sonra Kureyş’in bir ticâret kervanıyla Şam’a gitmişti. Ticâretini bitirip dönerken yolda hastalandı. Medîne’ye gelince arkadaşlarına:
…devamını oku