Âyetlerin Yorumunu Güncelleştirirken Düşülen Hatalar ve Bunun Arkaplanındaki Sebepler

June 28, 2018 in İlmi Makaleler

Âyetlerin Yorumunu Güncelleştirirken Düşülen Hatalar ve Bunun Arkaplanındaki Sebepler[1] Murat Kaya[2] Özet: Kur’ân-ı Kerim zaman ve mekândan münezzeh olan Yüce Allah’ın, zaman ve mekân kayıtlarıyla bağlı tarihsel bir varlık olan
…devamını oku

Kur’ân-ı Kerim’de Bir Gençlik Modeli Olarak Hz. Yahyâ (a.s)

June 28, 2018 in İlmi Makaleler

KUR’ÂN-I KERİM’DE BİR GENÇLİK MODELİ OLARAK HZ. YAHYÂ (A.S)[1] Murat Kaya[2] Özet: Dünya hayatında istikamet ve hidayet üzere hoş bir hayat yaşayarak âhirette ebedî saadeti kazanmanın yolunu gösteren ana kaynak
…devamını oku

Kabir Azabıyla İlişkilendirilen Âyetlerin Tahlil ve Değerlendirilmesi

April 30, 2016 in İlmi Makaleler

Öz Kabir azabının varlığı tarih boyunca az da olsa tartışılmış olup bugün de zaman zaman gündeme gelmektedir. Kur’ân-ı Kerim’de kabir azabıyla ilgisi kurulan âyetlerin delâletleri hususunda ihtilaf edilmiştir. Bu makalede
…devamını oku

Kemiyet ve Keyfiyet İtibariyle Müteşâbih bir İfade Olarak Kur’ân’da “Nefh-i Sûr”

April 30, 2016 in İlmi Makaleler

Öz Kur’ân-ı Kerim’in pek çok yerinde kıyamet koparken ve insanlar yeniden diriltilirken “sûra üfleneceğinden” bahsedilmektedir. Bu ifadenin hakiki mânada bir üfleme mi yoksa mecâzî mânaları olan bir tabir mi olduğu
…devamını oku

Kur’an’ın Mucizeliği ve Bazı İ‘câz Vecihleri

April 26, 2016 in İlmi Makaleler

Özet: Kur’an’ın mucizevî bir kitap olduğu Ehl-i Sünnet arasında genel kabul görmüştür. Ancak onun hangi yönlerden mucize olduğu konusunda ittifak edilemediği gibi iʻcâz vecihlerine de bir hudut tayin edilememiştir. Bu
…devamını oku

Kur’an Üslubu ve Başlıca Hususiyetleri

April 26, 2016 in İlmi Makaleler

Özet: Kur’an, ilâhî bir kitap olması hasebiyle nevi şahsına münhasır bir üslûba sahiptir. Onun, beşer üslûbundan çok farklı yönleri vardır. Bu özellikleri sebebiyle insanlar Kur’an’dan etkilenmekte ve bıkıp usanmadan uzun
…devamını oku

Tasavvufî Tefsirler Işığında Kur’ân’a Göre İnsanın “Te’hîr” ve “Rec’a” Talep Etmesi

August 19, 2013 in İlmi Makaleler

Murat KAYA*   Özet Kur’ân-ı Kerîm’in pek çok âyetinde, inkârcıların ve mücrimlerin, ölüm geldiğinde hakikati anlayarak, yanlış davranışları bırakıp sâlih bir kul olmak maksadıyla ecellerinin tehir edilmesini isteyecekleri haber verilir.
…devamını oku

Osmanlı Ulemâsının Tanzimat Sonrası Tefsîr Çalışmaları

August 19, 2013 in İlmi Makaleler

Özet* Tanzimat sonrası Osmanlı Tefsir çalışmalarını sözlü ve yazılı diye ikiye ayırmak mümkündür. Sözlü olanlar; medrese dersleri, halka açık dersler, cami ve tekkelerdeki Cuma, bayram ve diğer vaazlar ile saraydaki
…devamını oku

“Uydurma Hadisler” Kitabı Üzerine

July 22, 2013 in İlmi Makaleler

Bazı insanların muhtelif sebeplerle hadis uydurdukları olmuştur. Kimi siyasî çekişmelerin ortasında kendi görüşünü doğru göstermek maksadıyla, kimi kabilecilik ve milliyetçilik gayretiyle, kimi İslâm’a zarar vermek emeliyle, kimi insanları hayra yönlendirme
…devamını oku

XIX ve XX. Asırda Osmanlı’da Mutasavvıf Müfessirler

June 3, 2013 in İlmi Makaleler

XIX ve XX. Asırda Osmanlı’da Mutasavvıf Müfessirler Murat KAYA*  Özet XIX. ve XX. asırda Osmanlı Devletin’de yetişen mutasavvıfların ekseriyeti ilim ehli olup, medreselerde ders vermek, husûsî halkalarda ders okutmak, camilerde
…devamını oku