Kur’ân’da Vezn, Mîzân ve Mevzûn Kelimeleri -Vücûh ve Nezâir Bağlamında Bir İnceleme-

Murat Kaya* Öz Kur’ân ilimlerinden biri de Vücûh ve Nezâir ilmidir. “Vücûh”, aynı lafzın Kur’an’da farklı…

Ahmet Cevdet Paşa’nın Kur’ân Tercümesine Yazdığı Muḳaddime ile Lüġāt-i Ḳurʾâniye Ḥaḳḳında Lâḥika-i Şerîfe İsimli Eserinin Tahlili, Kaynaklarının Tespiti ve Terceme-i Şerîfe’siyle Karşılaştırılması

Analysis of Aḥmed Cevdet Pasha’s Preface to the Translation of The Qurʾān, and His Work Named…

Peygamberlere Gelen İlahi Mesajı Tamamlayıcı Üç Temel Ölçü: Mîzân, Furkān ve Hikmet

Murat Kaya[1]   ÖZET İnsanın, imtihan için yaratıldığı dünyada o imtihanı başarabileceği şekilde doğru bir hayat…

Kabir Azabıyla İlişkilendirilen Âyetlerin Tahlil ve Değerlendirilmesi

  Dr. Öğr. Üyesi Murat Kaya Öz Kabir azabının varlığı tarih boyunca az da olsa tartışılmış…

Kemiyet ve Keyfiyet İtibariyle Müteşâbih bir İfade Olarak Kur’ân’da “Nefh-i Sûr”

Öz Kur’ân-ı Kerim’in pek çok yerinde kıyamet koparken ve insanlar yeniden diriltilirken “sûra üfleneceğinden” bahsedilmektedir. Bu…

Kur’an’ın Mucizeliği ve Bazı İ‘câz Vecihleri

Özet: Kur’an’ın mucizevî bir kitap olduğu Ehl-i Sünnet arasında genel kabul görmüştür. Ancak onun hangi yönlerden…

Kur’an Üslubu ve Başlıca Hususiyetleri

Özet: Kur’an, ilâhî bir kitap olması hasebiyle nevi şahsına münhasır bir üslûba sahiptir. Onun, beşer üslûbundan…

Tasavvufî Tefsirler Işığında Kur’ân’a Göre İnsanın “Te’hîr” ve “Rec’a” Talep Etmesi

Murat KAYA*   Özet Kur’ân-ı Kerîm’in pek çok âyetinde, inkârcıların ve mücrimlerin, ölüm geldiğinde hakikati anlayarak,…

Osmanlı Ulemâsının Tanzimat Sonrası Tefsîr Çalışmaları

Özet* Tanzimat sonrası Osmanlı Tefsir çalışmalarını sözlü ve yazılı diye ikiye ayırmak mümkündür. Sözlü olanlar; medrese…

“Uydurma Hadisler” Kitabı Üzerine

Bazı insanların muhtelif sebeplerle hadis uydurdukları olmuştur. Kimi siyasî çekişmelerin ortasında kendi görüşünü doğru göstermek maksadıyla,…