Tasavvufî Tefsirler Işığında Kur’ân’a Göre İnsanın “Te’hîr” ve “Rec’a” Talep Etmesi

Murat KAYA*   Özet Kur’ân-ı Kerîm’in pek çok âyetinde, inkârcıların ve mücrimlerin, ölüm geldiğinde hakikati anlayarak,…

Osmanlı Ulemâsının Tanzimat Sonrası Tefsîr Çalışmaları

Özet* Tanzimat sonrası Osmanlı Tefsir çalışmalarını sözlü ve yazılı diye ikiye ayırmak mümkündür. Sözlü olanlar; medrese…

“Uydurma Hadisler” Kitabı Üzerine

Bazı insanların muhtelif sebeplerle hadis uydurdukları olmuştur. Kimi siyasî çekişmelerin ortasında kendi görüşünü doğru göstermek maksadıyla,…

XIX ve XX. Asırda Osmanlı’da Mutasavvıf Müfessirler

XIX ve XX. Asırda Osmanlı’da Mutasavvıf Müfessirler Murat KAYA*  Özet XIX. ve XX. asırda Osmanlı Devletin’de…