Silâhla Câmiye Girmek (201. Hadis-i Şerif Dersi)

Silâhla Câmiye Girmek

Câbir bin Abdullah (r.a) şöyle buyurur:

“Bir defasında biri Mescid-i Nebevî’den geçti. Yanında oklar vardı. Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) ona:

«‒Temrenlerinden tut (da kimseye dokunmasın!)» buyurdular.” (Buhârî, Salât, 66; Müslim, Birr, 120-123)

Şerh:

Temren, ok, kargı gibi âletlerin ucundaki sivri demire denir.

Bir kimse, elinde ok ve mızrak gibi âletlerle câmiye uğradığı zaman, onların sivri ve kesici yerlerini kapatmalı, bir kılıfa koymalı ki kimseye zarar vermesin.

Mü’minler dâimâ nâzik, hassâs ve rakîk kalpli olmalı, kimseye eziyet vermemelidirler. Nitekim Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Zarar verene Allah Teâlâ da zarar verir. Güçlük çıkarana Allah Teâlâ da güçlük çıkarır.” (Ebû Dâvûd, Akdıye, 31/3635; Tirmizî, Birr, 27/1940; İbn-i Mâce, Ahkâm, 33)

%d bloggers like this: