Câmide Şarap Ticâretinin Haram Olduğunu Bildirmek (207. Hadis-i Şerif Dersi)

Câmide Şarabın Haram Olduğunu Bildirmek

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurur:

“Sûre-i Bakara’nın (sonlarındaki) fâiz âyetleri nâzil olduğu vakit Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) Mescid-i Şerîf’e çıktılar ve bu âyetleri insanlara okuyup sonra şarap ticâretini haram kıldılar.” (Buhârî, Salât, 73)

Şerh:

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurur:

“Bakara Sûresi’nin son âyetleri indiği zaman, Peygamber Efendimiz (s.a.v) Mescid’e çıktılar ve:

«Şarâb ile alâkalı ticâret yapmak haram kılındı!» buyurdular.” (Buhârî, Büyû, 105)

Fâizin harâmlığı, en son tebliğ edilen şer’î hükümlerdendir. Şarâbın harâmlığının ise çok evvel olduğu muhakkaktır.

Fâizle birlikte şarabın ticaretinin haram olmasının tekrarlanması, bu vesîle ile harâmlığının te’kîdi, bu hükmün iyice yayılması, mecliste onun ticaretinin haram olduğunu bilmeyen insanların bulunması gibi sebeplerle olmalıdır. (Ahmed Naîm Efendi, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, II, 402)

Câmide, şarap gibi habis şeylerden, onların kötülüğünü ve yasaklandığını anlatmak üzere bahsetmek câizdir.

Bir gün Rasûlullah (s.a.v):

“Güçlü ve yüce olan Allah putlara tapmayı, içki içmeyi, (insanları) soy sop sebebiyle kınamayı size haram kılmıştır. Dikkat edin, şüphesiz içki içen de, imâl eden de, sâkiliğini yapıp içenlere dağıtan da, satan da, parasını yiyen de lânetlenmiştir” buyurmuşlardı.

Bunun üzerine bir bedevî ayağa kalkıp Peygamber Efendimiz’in huzûruna gelerek:

“–Ey Allah’ın Rasûlü, ben daha önce içki ticareti yapan bir kişiydim ve içki satışından bir miktar mal da biriktirdim. Şimdi ben bu malı, Allah’a itaat yolunda harcasam bana bir faydası olur mu?” diye sordu.

Rasûlullah (s.a.v) ona:

“–Sen o malı hac, cihat veya sadaka uğrunda harcasan dahi Allah katında bir sivrisineğin kanadı kadar değeri olmaz. Zira Allah ancak temiz olanı kabul buyurur” cevâbını verdiler.

Bu hâdise üzerine Allah Teâlâ, Peygamber Efendimiz’in sözünü tasdik etmek için şu âyet-i kerimeyi inzâl buyurdu:

“De ki: Pis ve kötü ile temiz ve iyi bir değildir; pis ve kötünün çokluğu hoşuna gitse de (bu böyledir). O hâlde ey akıl sahipleri! Allah’tan korkunuz ki kurtuluşa eresiniz!” (el-Mâide, 100) (Vâhidî, Esbâbu Nüzûl, s. 212-213; Kıvâmü’s-sünne, et-Terğîb ve’t-terhîb, II, 96/1235)

Allah Rasûlü (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Kim haram para kazanıp da o para ile köle azat eder ve akrabasına yardım ederse, bu onun için günah olur.” (Heysemî, X, 292-293)

%d bloggers like this: