Yazın Sıcağında Öğle Namazını Serine Bırakmak (236. Hadis-i Şerif Dersi)

Yazın Sıcağında Öğle Namazını Serine Bırakmak

Ebû Hüreyre (r.a)’den nakledildiğine göre Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Sıcak şiddetlendiği vakit Öğle namazını serinliğe bırakınız! Zîrâ sıcağın şiddeti Cehennem’in kaynamasındandır. Cehennem, Rabbine şikâyette bulunarak:

«–Yâ Rabbî, bir kısmım bir kısmımı yiyor! (İzin ver)» dedi.

Allâh Teâlâ da iki defa nefes almasına izin verdi. Nefesin biri kışın, diğeri yazındır. En çok marûz olduğunuz sıcak ile sizi en ziyâde üşüten zemherîr (işte budur).” (Buhârî, Mevâkitu’s-Salât, 9)

Şerh:

İbrâd (serine bırakmak), burada Öğle namazını vaktinin evvelinde kılmayıp ortalığın biraz se­rinlediği zamana kadar tehir etmektir, İbrâd hakkındaki bu emir, vücûb için değil, müstehâblık içindir. Gölge olmayan saatte, sıcakta cemâate gitmekte me­şakkat olacağından, ümmet hakkında bir hafifletme olmak üzere buna ruhsat verilmiştir. Vaktin evvelinde kılmanın faziletine bakarak, bu ibrâdı namaz vak­tinin tazeliği manâsına hamledenler de vardır…

Yeryüzünde sıcaklığın şiddetinin Cehennem’in kaynamasından olması, kinâye ve me­câz kabilinden olduğu gibi, ateşin şikâyeti ve nefes alması da mecâzîdir. Bununla beraber bunların hakikat olmasına da hiçbir aklî mâni yoktur. Aklî bir mâni gösterebilmek için bunların hakikatlerine muttali olmamız lâzım gelir ki, böyle bir iddia kimsenin hatırından geçmez. (Ahmed Naîm Efendi, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, II, 477-478)

%d bloggers like this: