Sabah Namazı’ndan Sonra Güneş Yükselinceye Kadar Namaz Kılmak (252. Hadis-i Şerif Dersi)

Sabah Namazı’ndan Sonra Güneş Yükselinceye Kadar Namaz Kılmak

İbn-i Abbâs (r.a) şöyle buyurur:

“Kendilerinden râzı olunmuş (adâletinde, sıdkında, emânetinde ve diyânetinde hiç şüphe olmayan) birçok kişi -ki bence onların en çok güvenileni Ömer ibnü’l-Hattâb’dır- Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in, Sabah Namazı’ndan sonra Güneş doğup biraz yükselinceye (işrâk vaktine) kadar, İkindi Namazı’ndan sonra da Gün batıncaya kadar namaz kılmaktan nehyetmiş olduklarına benim yanımda şehadet etmişler­ (bunu bana bildirmişler)dir.” (Buhârî, Mevâkitu’s-Salât, 30)

Şerh:

Bu hadîsin, dîninde adl ile mevsûf, hadisinde sıdk ile mârûf pekçok sahâbî tarafından nakledildiği ifâde ediliyor. İçlerinden sadece Hz. Ömer’in ismi veriliyor.

İmsak kesildikten sonra Sabah Namazı’nın sünnetinden başka hiçbir nâfile namaz kılınmaz. Sabah Namazı’nın farzı kılındıktan sonra da Güneş doğup biraz yükselerek İşrak vakti girinceye kadar yine namaz kılınmaz. Aynı şekilde İkindi Namazı kılındıktan sonra da nâfile namaz kılınmaz.

Ebû Hanîfe’ye göre herhangi bir nâfile namazı bu vakitlerde kılmak tahrîmen mekruh olduğu gibi o günün ikindi namazı müstesnâ olmak üzere farzların, hatta nezredilmiş bir namazın da kılınması tahrîmen mekruhtur. (Ahmed Naîm Efendi, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, II, 526)

*

İbn-i Ömer (r.a) Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in şöyle buyurduklarını söylemiştir:

“(Kılacağınız) namaz için Güneş’in ne doğuş zamânını, ne batış zamânını taharrî etmeyiniz! (O vakitleri araştırıp, gözetleyip de tam o zamanda namaz kılmaya çalışmayın!)”

Yine İbn-i Ömer (r.a) Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in şöyle buyurduklarını söylemiştir:

“Güneş’in üst kavisi göründüğü vakit tâ yükselinceye kadar, batmaya başlayınca da tâ kayboluncaya kadar namazı tehir ediniz!” (Buhârî, Mevâkitu’s-Salât, 30)

Şerh:

Şeytan bu esnâda Güneş’i iki boynuzu arasına alarak durur ve insanları iğvâ ederek Güneş’e taptırır. Kâfirler, doğarken ve batarken Güneş’e secde ederler. Buradaki yasağın hikmeti de ibadet için Güneş’in doğuş ve batış vakitlerini araştıran kâfirlere benzememektir.

Bu sebeple Güneş doğarken, tam tepedeyken ve batarken namaz kılmak tahrîmen mekruhtur.

*

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle buyurur:

“…Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) iki namazdan nehiy buyurdular: Sabah Namazı’ndan sonra Gün doğuncaya kadar, İkindi Namazı’ndan sonra da Gün batıncaya kadar namaz kılmaktan (nehiy buyurdular)…” (Buhârî, Mevâkitu’s-Salât, 30)

%d bloggers like this: