Ashâb-ı Bedir

Cenâb-ı Hak, Bedir’de melâike-i kirâmın Ashâb-ı Bedir ile birlikte cihâd ettiğini beyân buyurur. Bu durum, onların fazîletini göstermektedir.

*

Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz, Hâtıb (r.a) için şöyle buyurmuşlardır:

“–O, Bedir’de bulunmuştur. Nereden bileceksin ki, Allah Teâlâ Bedir ehlinin hâllerine muttalî oldu ki onlar hakkında: «Dilediğinizi yapın, muhakkak ki sizi affettim» buyurdu” dedi. (Buhârî, Tefsîr, 60/1; Meğâzî, 46; Cihâd, 141; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 161. Bkz. Dârimî, Rikâk, 48)

*

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

 “Bedir’de veya Hudeybiye’de bulunan kişilerin inşaallah cehenneme girmeyeceğini ümid ediyorum. (İbn-i Mâce, Zühd, 33; Ahmed, VI, 285, 362)

*

Cebrâîl (a.s), Allâh Rasûlü (s.a.v)’e:

“–Yâ Rasûlallâh! Bedir harbine katılanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?” diye sordu­ğunda, Varlık Nûru Efendimiz (s.a.v):

“–Onları, müslümanların en fazîletlileri sayıyoruz. cevâbını verdiler.

Cebrâîl (a.s) da şu mukâbelede bulundu:

“–Biz de meleklerden Bedir Harbi’ne iştirâk edenleri, aynı şekilde meleklerin en ha­yırlıları sayıyoruz. (Buhârî, Meğâzî, 11)

*

Ümmü Hârise’nin oğlu (r.a), Bedir Gazvesi’nde düşman tarafından rastgele atılan bir okla şehîd edilmişti. Bunun üzerine annesi Allâh Rasûlü’nün huzûruna gelerek:

“−Yâ Rasûlallâh! Eğer oğlum Hârise cennette ise sabreder sevâbını beklerim, aksi takdirde onun için var gücümle ağlarım. dedi.

Rasûlullâh (s.a.v) ona şu müjdeli haberi verdi:

“−Ey Ümmü Hârise, cennette birçok dereceler vardır. Oğlun bunlardan (en yüksek derece olan) Firdevs-i A’lâ’ya erişti. (Buhârî, Cihâd, 14; Ahmed, III, 272)

Bu müjde üzerine Hârise’nin annesi tebessüm ederek dönüp giderken kendi kendine:

“–Bak hele! Bak hele senin şu yüce nasîbine ey Hârise!” diyordu. (İbn-i Esîr, Üsdü’l-Gâbe, I, 426)

*

İmâm Devvânî, hadîs âlimlerinden şunu işitmiştir ki; Ashâb-ı Bedr’i zikrederek yapılan dualar müstecâb olur. Bu tecrübe edilmiş bir hakîkattir. (Halebî, İnsânü’l-uyûn, Beyrut 1427, II, 202)

*

Câfer bin Abdullah -rahimehullâh- şöyle der:

“Babam bütün ashâb-ı kirâmı sevmemi tavsiye ederdi. Derdi ki: Evlâdım, Ashâb-ı Bedir’in ism-i şerîfleri zikredilerek yapılan dualar kabûl edilir. Kul, onların mübarek isimlerini zikredince kendisini rahmet, bereket, ğufrân, rızâ ve rıdvân ihâta eder. Bir kişi bu isimleri her gün zikrederek Cenâb-ı Hak’tan ihtiyacını taleb ederse, elbette matlûbu hâsıl olur. Lâkin Efendimiz (s.a.v)’in mübârek ismini zikredince salevât getirmeli, ashâb-ı kirâmın mübarek isimlerini zikrederken de her biri için «Radıyallâhu anh» demelidir. Böyle olursa dua daha çabuk kabûl edilir. (Bikâî, Ehlü Bedr, Beyrut 1409, s. 29-30)

*

Süfyân bin Uyeyne Hazretleri ve diğer büyük âlimler:

“Sâlihlerin zikredildiği meclislere rahmet iner.” buyurmuşlardır.[1]


[1] Ebû Nuaym, Hilye, VII, 285; Ahmed bin Hanbel, ez-Zühd, Beyrut 1420, s. 264; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 70.

 

ASHÂB-I BEDR’İN ESMÂ-İ ŞERÎFELERİ

1. Seyyidünâ ve Nebiyyünâ Muhammed el-Muhâcirî (s.a.v)

2. Seyyidünâ Ebû Bekir Sıddîk el-Muhâcirî (r.a)
3. Seyyidünâ Ömer ibnü’l-Hattab el-Muhâcirî (r.a)
4. Seyyidünâ Osman bin Affan el-Muhâcirî (r.a)
5. Seyyidünâ Alî bin Ebî Talib el-Muhâcirî (r.a)
6. Seyyidünâ Talha bin Ubeydullah el-Muhâcirî (r.a)
7. Seyyidünâ Zübeyr bin Avvam el-Muhâcirî (r.a)
8. Seyyidünâ Abdurrahman bin Avf el-Muhâcirî (r.a)
9. Seyyidünâ Sa’d bin Ebi Vakkas el-Muhâcirî (r.a)
10. Seyyidünâ Said bin Zeyd el-Muhâcirî (r.a)
11. Seyyidünâ Ebu Ubeyde bin Cerrah el-Muhâcirî (r.a)
12. Seyyidünâ Übeyy bin Ka’b el-Hazrecî (r.a)
13. Seyyidünâ el-Ahnes bin Habib el-Muhâcirî (r.a)
14. Seyyidünâ el-Erkam bin Erkam el-Muhâcirî (r.a)
15. Seyyidünâ Es’ad bin Yezîd el-Hazrecî (r.a)
16. Seyyidünâ Enes Mevla Rasülillah Muhâcirî (r.a)
17. Seyyidünâ Enes bin Muâz el-Hazrecî (r.a)
18. Seyyidünâ Enes bin Katâde el-Evsî (r.a)
19. Seyyidünâ Evs bin Sabit el-Hazrecî (r.a)
20. Seyyidünâ Evs bin Havli el-Hazrecî (r.a)
21. Seyyidünâ İyas bin Evs el-Evsî (r.a)
22. Seyyidünâ İyas ibn’il-Bükeyr el-Muhâcirî (r.a)
23. Seyyidünâ Büceyr bin Ebi Büceyr el-Hazrecî (r.a)
24. Seyyidünâ Bahhas bin Sa’lebe el-Hazrecî (r.a)
25. Seyyidünâ el-Berâ bin Ma’rur el-Hazrecî (r.a)
26. Seyyidünâ Besbese bin Amr el-Hazrecî (r.a)
27. Seyyidünâ Bişr ibn’il-Berâ el-Hazrecî (r.a)
28. Seyyidünâ Beşir bin Said el-Hazrecî (r.a)
29. Seyyidünâ Bilal bin Rebâh el-Muhâcirî (r.a)
30. Seyyidünâ Temim Mevla Hıraş el-Hazrecî (r.a)
31. Seyyidünâ Temim Mevlâ Benî Ğanem bin es-Silm el-Evsî (r.a)
32. Seyyidünâ Temim bin Yuar el-Hazrecî (r.a)
33. Seyyidünâ Sabit bin Akram el-Evsî (r.a)
34. Seyyidünâ Sabit bin Sa’lebe el-Hazrecî (r.a)
35. Seyyidünâ Sabit bin Halid el-Hazrecî (r.a)
36. Seyyidünâ Sabit bin Amr el-Hazrecî (r.a)
37. Seyyidünâ Sabit bin Hezzal el-Hazrecî (r.a)
38. Seyyidünâ Sa’lebe bin Hatim el-Evsî (r.a)
39. Seyyidünâ Sa’lebe bin Amr el-Hazrecî (r.a)
40. Seyyidünâ Sa’lebe bin Aneme el-Hazrecî (r.a)
41. Seyyidünâ Sıkf bin Amr el-Muhâcirî (r.a)
42. Seyyidünâ Cabir bin Abdullah bin Riyab el-Hazrecî (r.a)
43. Seyyidünâ Cabir bin Abdullah bin Amr el-Hazrecî (r.a)
44. Seyyidünâ Cebbar bin Sahr el-Hazrecî (r.a)
45. Seyyidünâ Cübr bin Atik el-Evsî (r.a)
46. Seyyidünâ Cübeyr bin İyas el-Evsî (r.a)
47. Seyyidünâ Hamza bin Abd’il-Muttalib el-Muhâcirî (r.a)
48. Seyyidünâ el-Hâris bin Enes el-Evsî (r.a)
49. Seyyidünâ el-Hâris bin Evs bin Rafi’ el-Evsî (r.a)
50. Seyyidünâ el-Hâris bin Evs bin Muaz el-Evsî (r.a)
51. Seyyidünâ el-Hâris bin Hatib el-Evsî (r.a)
52. Seyyidünâ el-Hâris bin Ebî Hazme el-Evsî (r.a)
53. Seyyidünâ el-Hâris bin Hazme el-Hazrecî (r.a)
54. Seyyidünâ el-Hâris bin Simme el-Hazrecî (r.a)
55. Seyyidünâ el-Hâris bin Arfece el-Evsî (r.a)
56. Seyyidünâ el-Hâris bin Kays el-Evsî (r.a)
57. Seyyidünâ el-Hâris bin Kays el-Hazrecî (r.a)
58. Seyyidünâ el-Hâris bin Nu’man bin Ümeyye el-Evsî (r.a)
59. Seyyidünâ Hârise bin Süraka el-Hazrecî (r.a) (ŞEHÎD)
60. Seyyidünâ Hârise bin Nu’man el-Hazrecî (r.a)
61. Seyyidünâ Hatıb bin Ebi Beltea el-Muhâcirî (r.a)
62. Seyyidünâ Hatıb bin Amr el-Muhâcirî (r.a)
63. Seyyidünâ el-Hubab bin Münzir el-Hazrecî (r.a)
64. Seyyidünâ Habîb bin Esved el-Hazrecî (r.a)
65. Seyyidünâ Haram bin Milhan el-Hazrecî (r.a)
66. Seyyidünâ Hureys bin Zeyd el-Hazrecî (r.a)
67. Seyyidünâ el-Husayn bin Hâris el-Muhâcirî (r.a)
68. Seyyidünâ Hamza bin el-Mumeyyir el-Hazrecî (r.a)
69. Seyyidünâ Harice bin Zeyd el-Hazrecî (r.a)
70. Seyyidünâ Halid bin el-Bükeyr el-Hazrecî (r.a)
71. Seyyidünâ Halid bin Kays el-Hazrecî (r.a)
72. Seyyidünâ Habbab ibn’ül-Eret el-Muhâcirî (r.a)
73. Seyyidünâ Habbab Mevla Utbe el-Muhâcirî (r.a)
74. Seyyidünâ Hubeyb bin İsaf el-Hazrecî (r.a)
75. Seyyidünâ Hıdaş bin Katade el-Evsî (r.a)
76. Seyyidünâ Hıraş ibn’is-Sımme el-Hazrecî (r.a)
77. Seyyidünâ Hureym bin Fatik el-Muhacirî (r.a)
78. Seyyidünâ Hallad bin Rafi’ el-Hazrecî (r.a)
79. Seyyidünâ Hallad bin Süveyd el-Hazrecî (r.a)
80. Seyyidünâ Hallad bin Amr el-Hazrecî (r.a)
81. Seyyidünâ Hallad bin Kays el-Hazrecî (r.a)
82. Seyyidünâ Huleyd bin Kays el-Hazrecî (r.a)
83. Seyyidünâ Halife bin Adiyy el-Hazrecî (r.a)
84. Seyyidünâ Huneys bin Hazafe el-Muhâcirî (r.a)
85. Seyyidünâ Havvat bin cübeyr el-Evsî (r.a)
86. Seyyidünâ Havli bin Ebî Havli el-Muhâcirî (r.a)
87. Seyyidünâ Zekvan bin Ubeyd el-Hazrecî (r.a)
88. Seyyidünâ Zü’ş-Şimâleyn bin Abd Amr el-Muhâcirî (r.a) (ŞEHÎD)
89. Seyyidünâ Raşid bin Mualla el-Hazrecî (r.a)
90. Seyyidünâ Rafi bin Hâris el-Hazrecî (r.a)
91. Seyyidünâ Rafi’ bin ğunecde el-Evsî (r.a)
92. Seyyidünâ Rafi’ bin Malik el-Hazrecî (r.a)
93. Seyyidünâ Rafi’ibn’ül-Muallâ el-Hazrecî (r.a) (ŞEHÎD)
94. Seyyidünâ Rafi’ bin Yezîd el-Evsî (r.a)
95. Seyyidünâ Rib’ıy bin Rafi’ el-Evsî (r.a)
96. Seyyidünâ er-Rebi’ibn-ü İyas el-Hazrecî (r.a)
97. Seyyidünâ Rabia bin Eksem el-Muhâcirî (r.a)
98. Seyyidünâ Ruhayle bin Sa’lebe el-Hazrecî (r.a)
99. Seyyidünâ Rifaa bin Hâris el-Hazrecî (r.a)
100. Seyyidünâ Rifaa bin Rafi’ el-Hazrecî (r.a)
101. Seyyidünâ Rifaa bin Abd’il Münzir el-Evsî (r.a)
102. Seyyidünâ Rifaa bin Amr el-Hazrecî (r.a)
103. Seyyidünâ Zübeyr bin Avvam (r.a)
104. Seyyidünâ Ziyad ibn’is-Seken el-Evsî (r.a)
105. Seyyidünâ Ziyad bin Lebid el-Hazrecî (r.a)
106. Seyyidünâ Ziyad bin Amr el-Hazrecî (r.a)
107. Seyyidünâ Zeyd bin Eslem el-Evsî (r.a)
108. Seyyidünâ Zeyd bin Hârise el-Muhâcirî (r.a)
109. Seyyidünâ Zeyd ibn’ül-Hattab el-Muhâcirî (r.a)
110. Seyyidünâ Zeyd ibn’ül-Müzeyyen el-Hazrecî (r.a)
111. Seyyidünâ Zeyd ibn’ül-Mualla el-Hazrecî (r.a)
112. Seyyidünâ Zeyd bin Vedia el-Hazrecî (r.a)
113. Seyyidünâ Salim Mevla Ebî Huzeyfe el-Muhâcirî (r.a)
114. Seyyidünâ Salim bin Umeyr el-Evsî (r.a)
115. Seyyidünâ es-Saib bin Osman el-Muhâcirî (r.a)
116. Seyyidünâ Sebre bin Fatik el-Muhâcirî (r.a)
117. Seyyidünâ Süraka bin Amr el-Hazrecî (r.a)
118. Seyyidünâ Süraka bin Ka’b el-Hazrecî (r.a)
119. Seyyidünâ Sa’d Mevla Hatıb el-Muhâcirî (r.a)
120. Seyyidünâ Sa’d ibn’i Havle el-Muhâcirî (r.a)
121. Seyyidünâ Sa’d ibn’i Hayseme el-Evsî (r.a) (ŞEHÎD)
122. Seyyidünâ Sa’d ibn’ür-Rebi el-Hazrecî (r.a)
123. Seyyidünâ Sa’d bin Zeyd el-Evsî (r.a)
124. Seyyidünâ Sa’d bin Sa’d el-Hazrecî (r.a)
125. Seyyidünâ Sa’d bin Sehi el-Hazrecî (r.a)
126. Seyyidünâ Sa’d bin Ubade el-Hazrecî (r.a)
127. Seyyidünâ Sa’d ibn-u Ubeyd el-Evsî (r.a)
128. Seyyidünâ Sa’d bin Osman el-Hazrecî (r.a)
129. Seyyidünâ Sa’d bin Muaz el-Evsî (r.a)
130. Seyyidünâ Süflan bin Bişr el-Hazrecî (r.a)
131. Seyyidünâ Seleme bin Eslem el-Evsî (r.a)
132. Seyyidünâ Süleym ibn-ül-Hâris el-Hazrecî (r.a)
133. Seyyidünâ Seleme bin Selame el-Evsî (r.a)
134. Seyyidünâ Selît’bin Kays el-Hazrecî (r.a)
135. Seyyidünâ Süleym ibn-ül Hâris el-Hazrecî (r.a)
136. Seyyidünâ SUleym bin Kays el-Hazrecî (r.a)
137. Seyyidünâ Süleym bin Amr el-Hazrecî (r.a)
138. Seyyidünâ Süleym bin Milhan el-Hazrecî (r.a)
139. Seyyidünâ Simak bin Sa’d el-Hazrecî (r.a)
140. Seyyidünâ Sinan bin Ebî Sinan el-Muhâcirî (r.a)
141. Seyyidünâ Sinan bin Sayfi el-Muhâcirî (r.a)
142. Seyyidünâ Sehl bin Huneyf el-Evsî (r.a)
143. Seyyidünâ Sehl bin Rafi’ el-Hazrecî (r.a)
144. Seyyidünâ Sehl bin Atik el-Hazrecî (r.a)
145. Seyyidünâ Sehl bin Kays el-Hazrecî (r.a)
146. Seyyidünâ Sehl bin Vehb el-Muhâcirî (r.a)
147. Seyyidünâ Sehl bin Rafi’ el-Hazrecî (r.a)
148. Seyyidünâ Sevad bin Zerin el-Hazrecî (r.a)
149. Seyyiduna Sevad bin Ğaziyye el-Hazrecî (r.a)
150. Seyyidünâ Süveybıt bin Harmele el-Muhâcirî (r.a)
151. Seyyidünâ Şüca’ bin Ebi Vehb el-Muhâcirî (r.a)
152. Seyyidünâ Şerik bin Enes el-Evsî (r.a)
153. Seyyidünâ Şemmas bin Osman el-Muhâcirî (r.a)
154. Seyyiduna Sabiyh Mevla Eb’l-As el-Muhâcirî (r.a)
155. Seyyidünâ Safvan bin Vehb el-Muhâcirî (r.a) (ŞEHÎD)
156. Seyyidünâ Şuheyb bin Sinan el-Muhâcirî (r.a)
157. Seyyidünâ Sayfi bin Sevad el-Hazrecî (r.a)
158. Seyyidünâ ed-Dahhak bin Hârise el-Hazrecî (r.a)
159. Seyyidünâ ed-Dahhak bin Abd-i Amr el-Hazrecî (r.a)
160. Seyyidünâ Damre bin Amr el-Hazrecî (r.a)
161. Seyyidünâ et-Tufeyl bin Hâris el-Muhâcirî (r.a)
162. Seyyidünâ et-Tufeyl bin Malik el-Hazrecî (r.a)
163. Seyyidünâ et-Tufeyl bin Nu’man el-Hazrecî (r.a)
164. Seyyidünâ Tuleyb ibn-u Umeyr el-Muhâcirî (r.a)
165. Seyyidünâ Asım bin Sabir el-Evsî (r.a)
166. Seyyidünâ Asım bin Adiyy el-Evsî (r.a)
167. Seyyidünâ Asım bin Ukeyr el-Hazrecî (r.a)
168. Seyyidünâ Asım bin Kays el-Evsî (r.a)
169. Seyyiduna Akıl ibn’ül-Bükeyr el-Muhâcirî (r.a) (ŞEHÎD)
170. Seyyidünâ Amir bin Ümeyye el-Hazrecî (r.a)
171. Seyyidünâ Amir bin Bükeyr el-Muhâcirî (r.a)
172. Seyyiduna Amir bin Rebia el-Muhacirî (r.a)
173. Seyyidünâ Amir bin Sa’d el-Hazrecî (r.a)
174. Seyyidünâ Amir bin Seleme el-Hazrecî (r.a)
175. Seyyidünâ Amir bin Füheyre el-Muhâcirî (r.a)
176. Seyyidünâ Amir bin Muhalled el-Hazrecî (r.a)
177. Seyyidünâ Amir bin Yezîd el-Evsî (r.a)
178. Seyyidünâ Ayiz bin Maıs el-Hazrecî (r.a)
179. Seyyidünâ Abbad bin Bişr el-Evsî (r.a)
18O. Seyyidünâ Abbad bin Kays el-Hazrecî (r.a)
181. Seyyidünâ Ubade bin Samit el-Hazrecî (r.a)
182. Seyyidünâ Abdullah bin Sa’lebe el-Hazrecî (r.a)
183. Seyyidünâ Abdullah bin Cübeyr el-Evsî (r.a)
184. Seyyidünâ Abdullah bin Çahş el-Muhâcirî (r.a)
185. Seyyidünâ Abdullah ibnü’l-Ced el-Hazrecî (r.a)
186. Seyyidünâ Abdullah ibn’ül-Humeyyir el-Hazrecî (r.a)
187. Seyyiduna Abdullah ibn’ür-Rebi el-Hazrecî (r.a)
188. Seyyidünâ Abdullah bin Revaha el-Hazrecî (r.a)
189. Seyyidünâ Abdullah bin Zeyd el-Hazrecî (r.a)
190. Seyyidünâ Abdullah bin Süraka el-Muhâcirî (r.a)
191. Seyyidünâ Abdullah bin Seleme el-Evsî (r.a)
192. Seyyidünâ Abdullah bin Sehi el-Evsî (r.a)
193. Seyyidünâ Abdullah bin Süheyl el-Muhâcirî (r.a)
194. Seyyidünâ Abdullah bin Şerik el-Evsî (r.a)
195. Seyyidünâ Abdullah bin Tarık el-Evsî (r.a)
196. Seyyidünâ Abdullah bin Amir el-Hazrecî (r.a)
197. Seyyidünâ Abdullah bin Abd-i Menaf el-Hazrecî (r.a)
198. Seyyidünâ Abdullah bin Urfuta el-Hazrecî (r.a)
199. Seyyidünâ Abdullah bin Amr el-Hazrecî (r.a)
200. Seyyidünâ Abdullah bin Ümeyr el-Hazrecî (r.a)
201. Seyyidünâ Abdullah bin Kays bin Halid el-Hazrecî (r.a)
202. Seyyiduna Abdullah bin Kays bin Sayfi el-Hazrecî (r.a)
203. Seyyidünâ Abdullah bin Ka’b el-Hazrecî (r.a)
204. Seyyidünâ Abdullah bin Mahreme el-Muhâcirî (r.a)
205. Seyyidünâ Abdullah bin Mes’ud el-Muhacirî (r.a)
206. Seyyidünâ Abdullah bin Maz’un el-Muhacirî (r.a)
207. Seyyidünâ Abdullah bin Numan el-Muhacirî (r.a)
208. Seyyidünâ Abd-i Rabb bin Cebr el-Evsî (r.a)
209. Seyyiduna Abdurrahman bin Cebr el-Evsî (r.a)
210. Seyyidünâ Abdet’el-Haşhaş el-Hazrecî (r.a)
211. Seyyidünâ Abd bin Amir el-Hazrecî (r.a)
212. Seyyidünâ Ubeyd ibn’ut-Teyyihan ey-Evsî (r.a)
213. Seyyidünâ Ubeyd bin Zeyd el-Hazrecî (r.a)
214. Seyyidünâ Ubeyd bin Ebî Ubeyd el-Evsî (r.a)
215. Seyyidünâ Ubeyde bin Hâris el-Muhâcirî (r.a) (ŞEHÎD)
216. Seyyidünâ Utban bin Malik el-Hazrecî (r.a)
217. Seyyidünâ Utbe bin Rebıa el-Hazrecî (r.a)
218. Seyyidünâ Utbe bin Abdullah el-Hazrecî (r.a)
219. Seyyidünâ Utbe bin Gazvan el-Muhacirî (r.a)
220. Seyyidünâ Osman bin Maz’un el-Muhacirî (r.a)
221. Seyyidünâ el-Aclan ibn’ün Nu’man el-Hazrecî (r.a)
222. Seyyidünâ Adiyy bin Ebi Zağba el-Hazrecî (r.a)
223. Seyyidünâ İsmet’übn’ül-Husayn el-Hazrecî (r.a)
224. Seyyidünâ Usaymet’ül-Hazrecî (r.a)
225. Seyyidünâ Atıyye bin Nüveyre el-Hazrecî (r.a)
226. Seyyidünâ Ukbe bin Amir el-Hazrecî (r.a)
227-Seyyidünâ Ukbe bin Osman el Hazrecî (r.a)
228. Seyyiduna Ukbe bin Vehb el-Hazrecî (r.a)
229. Seyyidünâ Ukbe bin Vehb el-Muhacirî (r.a)
230. Seyyidünâ Ukkaşe bin Mıhsan el-Muhacirî (r.a)
231. Seyyidünâ Amman bin Yasir el-Muhacirî (r.a)
232. Seyyidünâ Umare bin Hazm el-Hazrecî (r.a)
233. Seyyidünâ Umare bin Ziyad el-Evsî (r.a)
234. Seyyidünâ Amr bin İyas el-Hazrecî (r.a)
235. Seyyidünâ Amr bin Sa’lebe el-Hazrecî (r.a)
236. Seyyidünâ Amr ibn’ül-Cemuh el-Hazrecî (r.a)
237. Seyyidünâ Amr ibn’ül-Hâris el-Hazrecî (r.a)
238. Seyyidünâ Amr ibn’ül Hâris el-Muhacirî (r.a)
239. Seyyidünâ Amr bin Süraka el-Muhâcirî (r.a)
240. Seyyidünâ Amr bin Ebi Şerh el-Muhâcirî (r.a)
241. Seyyidünâ Amr bin Talk el-Hazrecî (r.a)
242. Seyyidünâ Amr bin Kays el-Hazrecî (r.a)
243. Seyyidünâ Amr bin Muaz el-Evsî (r.a)
244. Seyyidünâ Umeyr bin Haram el-Evsî (r.a)
245. Seyyidünâ Umeyr ibn’ül Humam el-Hazrecî (r.a) (ŞEHÎD)
246. Seyyidünâ Umeyr ibn’ül-Amir el-Hazrecî (r.a)
247. Seyyidünâ Umeyr bin Avf el-Muhacirî (r.a)
248. Seyyidünâ Umeyr bin Ma’bed el-Evsî (r.a)
249. Seyyidünâ Umeyr bin Ebî Vakkas el-Muhacirî (r.a) (ŞEHÎD)
250. Seyyidünâ Avf ibn’ül-Hâris el-Hazrecî (r.a) (ŞEHÎD)
251. Seyyidünâ Uveym bin Saide el-Evsî (r.a)
252. Seyyidünâ İyaz bin Züheyr el-Muhacirî (r.a)
253. Seyyidünâ Ğannam bin Evs el-Hazrecî (r.a)
254. Seyyiduna el-Fakih bin Bişr el-Hazrecî (r.a)
255. Seyyiduna Ferve bin Amr el-Hazrecî (r.a)
256. Seyyiduna Katade bin Numan el-Hazrecî (r.a)
257. Seyyidünâ Kudame bin Maz’un el-Muhâcirî (r.a)
258. Seyyidünâ Kutbe bin Amir el-Hazrecî (r.a)
259. Seyyidünâ Kays bin Mıhsan el-Hazrecî (r.a)
260. Seyyidünâ Kays bin Mıhsan el-Hazrecî (r.a)
261. Seyyidünâ Kays bin Muhalled el-Hazrecî (r.a)
262. Seyyidünâ Ka’b bin Cemmez el-Hazrecî (r.a)
263. Seyyidünâ Ka’b bin Zeyd el-Hazrecî (r.a)
264. Seyyidünâ Malik bin Ebi Havli el-Muhacirî (r.a)
265. Seyyidünâ Malik bin Ebi Havli el-Muhâcirî (r.a)
266. Seyyidünâ Malik ibn’ud Duhşum el-Hazrecî (r.a)
267. Seyyidünâ Malik bin Rifaa el-Hazrecî (r.a)
268. Seyyidünâ Malik bin Rifaa el-Hazrecî (r.a)
269. Seyyidünâ Malik bin Amr el-Muhâcirî (r.a)
270. Seyyidünâ Malik bin Kudame el-Evsı (r.a)
271. Seyyidünâ Malik bin Mes‘ûd el-Hazrecî (r.a)
272. Seyyiduna Malik bin Nümeyle el-Evsî (r.a)
273. Seyyidünâ Mâlik bin Mübeşşir bin Abd’il-Munzir el-Evsî (r.a) (ŞEHÎD)
274-Seyyidünâ Mücezzer bin Ziyad el-Hazrecî (r.a)
275. Seyyidünâ Muhriz bin Amin el-Hazrecî (r.a)
276. Seyyidünâ Muhriz bin Nasle el-Muhâcirî (r.a)
277. Seyyidünâ Muhammed bin Mesleme el-Evsî (r.a)
278. Seyyidünâ Midlac bin Amir el-Muhâcirî (r.a)
279. Seyyidünâ Mersed bin Mersed el-Hazrecî (r.a)
280. Seyyiduna Mistah bin Üsase el-Muhâcirî (r.a)
281. Seyyidünâ Mes‘ûd bin Evs el-Hazrecî (r.a)
282. Seyyidünâ Mes‘ûd bin Halde el-Hazrecî (r.a)
283. Seyyidünâ Mes‘ûd bin Rebia el-Muhacirî (r.a)
284. Seyyidünâ Mes‘ûd bin Zeyd el-Hazrecî (r.a)
285. Seyyidünâ Mes‘ûd bin Sa’d el-Hazrecî (r.a)
286. Seyyidünâ Mes‘ûd bin Sa’d el-Evsî (r.a)
287. Seyyidünâ Mus’ab bin Umeyr el-Muhacirî (r.a)
288. Seyyidünâ Muaz bin Cebel el-Hazrecî (r.a)
289. Seyyidünâ Muaz bin Hâris el-Hazrecî (r.a)
290. Seyyidünâ Muaz ibn-üs Sımme el-Hazrecî (r.a)
291. Seyyidünâ Muaz bin Amr el-Hazrecî (r.a)
292. Seyyidünâ Muaz bin Maıs el-Hazrecî (r.a)
293. Seyyidünâ Ma’bed bin Abbad el-Hazrecî (r.a)
294. Seyyidünâ Ma’bed bin Kays el-Hazrecî (r.a)
295. Seyyidünâ Muattib bin Ubeyd el-Evsî (r.a)
296. Seyyidünâ Muattib bin Avf el-Muhâcirî (r.a)
297. Seyyidünâ Muattib bin Kuşeyr el-Evsî (r.a)
298. Seyyidünâ Ma’kıl bin Munzir el-Hazrecî (r.a)
299. Seyyidünâ Ma’mer bin Hâris el-Hazrecî (r.a)
300. Seyyidünâ Ma’n bin Adiyy el-Hazrecî (r.a)
301. Seyyidünâ Ma’n bin Yezîd el-Muhâcirî (r.a)
302-Seyyidünâ Muavviz bin Hâris el-Hazrecî (r.a) (ŞEHÎD)
303. Seyyidünâ Muavviz bin Amr el-Hazrecî (r.a)
304. Seyyidünâ Mikdad ibn’ül-Esved el-Muhâcirî (r.a)
305. Seyyidünâ Muleyl bin Vebre el -Hazrecî (r.a)
306. Seyyidünâ Münzir bin Amr el-Hazrecî (r.a)
307. Seyyiduna Münzir bin Kudame el-Evsî (r.a)
308. Seyyidünâ Münzir bin Muhammed el-Evsî (r.a)
309. Seyyidünâ Mıhca’ ibn’üs-Salih Mevla Ömer’ibn’ül-Hattab el Muhâcirî (r.a) (ŞEHÎD)
310. Seyyidünâ Nadr bin Hâris el-Evsî (r.a)
311. Seyyidünâ Nu’man bin el-A’rac el-Hazrecî (r.a)
312. Seyyidünâ Nu’man bin Ebi Hazme el-Evsî (r.a)
313. Seyyidünâ Nu’man bin Sinan el-Hazrecî (r.a)
314. Seyyidünâ Nu’man bin Abd-i Amr el-Hazrecî (r.a)
315. Seyyidünâ Nu’man bin Amr el-Hazrecî (r.a)
316. Seyyidünâ Nu’man bin Amr el-Hazrecî (r.a)
317. Seyyidünâ Nu’man bin Amr el-Hazrecî (r.a)
318. Seyyidünâ Nu’man bin Malik el-Hazrecî (r.a)
319. Seyyidünâ Nevfel bin Abdullah el-Hazrecî (r.a)
320. Seyyidünâ Vakıd bin Abdullah el-Muhâcirî (r.a)
321. Seyyidünâ Varaka bin İyas el-Hazrecî (r.a)
322. Seyyidünâ Vedia bin Amr el-Hazrecî (r.a)
323. Seyyiduna Vehb bin Ebî Şerh el-Muhâcirî (r.a)
324. Seyyidünâ Vehb bin Sa’d el-Muhâcirî (r.a)
325. Seyyidünâ Hanî’bin’Niyar el-Hazrecî (r.a)
326. Seyyidünâ Hübeyl bin Vebre el-Hazrecî (r.a)
327. Seyyidünâ Hilal bin Mualla el-Hazrecî (r.a)
328. Seyyidünâ Yezid bin el-Ahnes el-Muhâcirî (r.a)
329. Seyyidünâ Yezîd bin Rukayş el-Muhacirî (r.a)
330. Seyyidünâ Yezid bin Haram el-Hazrecî (r.a)
331. Seyyidünâ Yezîd ibn’ül-Hâris el-Hazrecî (r.a) (ŞEHÎD)
332. Seyyidünâ Yezîd ibn’üs-Seken el-Evsî (r.a)
333. Seyyidünâ Yezid ibn’ül-Münzir el-Hazrecî (r.a)

Radıyallâhu anhüm ecmaîn!

%d bloggers like this: