İdâreciler İstikâmet Üzere Olduğu Müddetçe…

April 22, 2016 in Hz. Ebû Bekir (r.a)'den 111 Hayat Ölçüsü

Ebû Bekir es-Sıddîk (r.a), Ahmes kabilesine mensup Zeynep isimli bir kadın gördü. Kadın hiç konuşmuyordu. Ebû Bekir (r.a):

“–Bu kadına ne oldu ki hiç konuşmuyor?” diye sordu.

Orada bulunanlar:

“–Hiç konuşmadan haccetti” dediler.

Bunun üzerine Ebû Bekir (r.a) ona:

“–Konuş! Çünkü bu yaptığın iş helâl değildir; bu câhiliye âdetidir” dedi.

Bu îkaz üzerine kadın konuşmaya başladı ve Hz. Ebû Bekir’e:

“–Sen kimsin?” diye sordu. Ebû Bekir (r.a):

“–Muhâcirler’den bir adamım!”

“–Muhâcirler’in hangi kısmından?”

“–Kureyş’ten.”

“–Kureyş’in hangi kolundan?”

“–Sen çok suâl soruyorsun! Ben, Ebû Bekir’im!”

“–Câhiliye devrinden sonra Allah Teâlâ’nın lûtfetmiş olduğu bu sâlih hâl (İslâm’ın getirdiği huzurlu hayat) üzere kalışımız ne kadar sürer?”

“–İmamlarınız istikâmet üzere kalıp sizi de istikâmet üzere tut­tuğu müddetçe bu güzel hâl üzere devam edersiniz.”

“–İmamlar da nedir?”

“–Kavminin içinde, onlara emreden, kavminin de kendilerine itaat ettiği reisleri ve şerefli kişileri yok mu?”

“–Evet, vardır.”

“–İşte onlar, insanlar üzerindeki imamlardır.” (Buhârî, Menâkıbü’l-Ensâr 26; Dârimî, Mukaddime 23)