Kitâbiyât

Abdurrezzâk b. Hemmam

Musannef, I-XI, Beyrut, 1970.

Âdem Apak,

Hz. Osman Dönemi Devlet Siyaseti, İstanbul 2003.

Ahmed bin Hanbel,

el-Müsned, I-VI, İstanbul 1992; ez-Zühd, yy. ts; Fedâilu’s-sahâbe, Beyrut 1983.

Ali el-Müttakî,

Kenzü’l-ummâl, I-XVI, Beyrut 1985.

Babanzâde Ahmed Naîm-Kâmil Mîras,

Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercümesi ve Şerhi, I-XIII, Ankara, 1993.

Be­lâ­zu­rî,

En­sâ­bu’l-eş­râf, Mı­sır, 1959.

Bey­ha­kî, Ebû Be­kir Ah­med bin el-Hü­seyn,

es-Sü­ne­nü’l-küb­râ, I-X, Dâ­ru’l-fikr, ts; Şuabu’l-îmân, I-IX, Beyrut, 1990.

Dârekutnî, Ebu’l-Hasen Ali bin Ömer,

Sünen, I-IV, Beyrut 1986.

Dehlevî, Şâh Veliyyullâh,

İzâletü’l-hafâ an hilâfeti’l-hulefâ, thk. Takıyyüddîn en-Nedvî, Dımeşk: Dâru’l-Kalem, 1434/2013.

Diyârbekrî, Hüseyin bin Muhammed,

Târîhu’l-hamîs, I-II, Beyrut ts.

Ebû Nuaym, Ahmed bin Abdillah,

Hilyetü’l-evliyâ, I-X, Beyrut 1967.

Ekrem Ziyâ Ömerî,

Asru’l-Hilâfeti’r-Râşide, Riyâd, 1432.

Hâkim, Ebû Abdillah Muhammed bin Abdillah en-Neysâbûrî,

el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn, I-V, Beyrut 1990.

Heysemî, Hâfız Nûreddîn Ali bin Ebî Bekir,

Mecmau’z-zevâid ve menbau’l-fevâid, I-X, Beyrut 1988.

İb­n Ab­dil­ber, Ebû Ömer Yû­suf bin Ab­dul­lâh bin Mu­ham­med,

el-İs­tî­âb fî mâ­ri­fe­ti’l-as­hâb, I-IV, Kâ­hi­re, ts.

İbnü’l-Cevzî,

Sıfatü’s-safve, I-IV, Beyrut 1979.

İbn Ebî Şeybe, Ebû Bekir Abdullah bin Muhammed,

el-Musannef, I-IX, thk. Said Muhammed el-Lehham, Beyrut 1989.

İbnü’l-Esîr, Ebu’l-Hasen Ali bin Muhammed,

el-Kâmil fi’t-târîh, I-XIII, Beyrut 1979-1982; Üsdü’l-ğâbe, I-VII, Kâhire 1970.

İbn Hacer el-Askalânî, Şihâbüddîn Ahmed bin Ali,

el-İsâbe fî temyîzi’s-sahâbe, I-IV, Mısır 1379.

İbn Hişâm, Ebû Muhammed Abdülmelik bin Hişâm,

Sîretü’n-Nebî, I-IV, Beyrut 1937, Daru’l-Fikr.

İbn Kesîr, İmâdüddîn Ebû’l-Fidâ,

Tefsîru Kur’âni’l-Azîm, I-IV, Beyrut 1988; el-Bidâye ve’n-nihâye, I-XV, Kâhire 1993.

İbn Sa’d, Muhammed,

et-Tabakâtü’l-kübrâ, I-IX, Beyrut, Dâru Sâdır.

İbn Seyyidinnâs,

Uyûnu’l-eser fî fünûni’l-meğâzî ve’ş-şemâil ve’s-siyer, I-II, Beyrut 1992.

Kastalânî,

el-Mevâhibü’l-ledünniyye, I-II, Mısır, 1281.

Kettânî,

Nizâmü’l-hukûmeti’n-nebeviyye (et-Terâtibü’l-idâriyye), Beyrut 1996.

Ku­şey­rî,

Ri­sâ­le, Beyrut 1990.

Kurtubî, Ebû Abdillah Muhammed bin Ahmed,

el-Câmî li-ahkâmi’l-Kur’ân, I-XX, Beyrut 1985.

Minşâvî, Muhammed Sıddîk,

100 Kıssatin ve kıssatin min hayâti Osman ibn-i Affân, Mısır ts.

Muhammed Ebû Zehrâ,

İmâm Ebû Hanîfe, trc. Osman Keskioğlu, Konya 1959.

M. Mustafa el-A‘zamî,

Kur’ân Tarihi, İstanbul 2006.

Ramazanoğlu Mahmud Sâmi,

Hazreti Osman Zinnûreyn (r.a), İstanbul 1982.

Sabri Hizmetli,

“Tarihi Rivâyetlere Göre Hz. Osman’ın Öldürülmesi”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1985, c. XXVII, 175-176.

Süyûtî, Ebû’l-Fazl Celâleddîn Abdurrahmân bin Ebû Bekir,

el-Câmiu’s-sağîr, Mısır 1306; Târîhu’l-Hulefâ, Mısır, 1969; Lübâbu’n-nukûl, Beyrut 2006.

Taberî, Ebû Câfer Muhammed bin Cerîr,

Câmiu’l-beyân an te’vîli âyi’l-Kur’ân, I-XXX Beyrut 1995; Târih, I-XI, Mısır, ts.

Vâhidî, İmâm Ebu’l-Hasen Ali bin Ahmed,

Esbâbü nüzûli’l-Kur’ân, thk: Kemâl Besyûnî Zağlûl, Beyrut 1990.

Vâkidî, Ebû Abdillah Muhammed bin Ömer,

Meğâzî, I-III, Beyrut, 1989; Mısır 1948.

Zemahşerî, Ebu’l-Kâsım Cârullâh Mahmûd bin Ömer bin Muhammed,

Tefsîrü’l-keşşâf an hakâiki’t-Tenzîl ve uyuni’l-ekâvil fî vucûhi’t-te’vîl, I-VI, tahk. Muhammed Mersi Amir, Kâhire 1988.

%d bloggers like this: