Bir Sâ’ Miktarı Suyla Gusletmek

Ebû Seleme (r.a) şöyle buyurur:

“Ben ve Hz. Âişe’nin erkek kardeşi beraberce Hz. Âişe’nin yanına gittik. Hz. Âişe’nin erkek kardeşi Hz. Âişe’ye Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in guslünü (boy abdestini) sordu. Hz. Âişe (r.a) yaklaşık bir sâ’ mikdârı su alan bir kap istedi. Onunla yıkandı ve başının üzerine su döktü. Bu esnâda bizimle kendisi arasında bir perde vardı.”(Buhârî, Gusül, 3)

Şerh:

Sual soran kişi, bir kavle gö­re Hz. Âişe’nin sütkardeşi Abdullah bin Yezîd, diğer bir kavle göre de öz kardeşi Abdurrahmân idi. Her ikisi de Hz. Âişe’nin mahremidir.

Sual soranın yanında bulunan kişi de Hz. Âişe’nin kız kardeşi Ümmü Kulsüm’ün sütoğlu Ebû Se­leme Abdullah bin Abdirrahmân bin Avf’dır. Bu da Hz. Âişe’nin mahremidir.

Hz. Âişe’nin bu fiili, bi’1-fiil öğretmenin müstehap olduğuna delâlet ediyor. Çünkü fiilen öğretmek, daha tesirli ve daha açıktır.

1 sâ’ 2,120 veya 3,328 litredir.

***

Ebû Ca’fer (Muhammed bin Alî) ile babası Alî bin Hüseyin(r.a), Câbir bin Abdullah’ın yanında bulu­nuyorlardı. Câbir (r.a)’in yanında bir topluluk vardı. O cemâat Hz. Câbir’e gusülden sordular. Câbir (r.a):

“‒Bir sâ’ mikdârı su yeter!” dedi.

Oradakilerden biri:

“‒Bana bu kadarı yetmez” dedi.

Bunun üzerine Câbir (r.a):

“‒Saçı sen­den daha gür, kendisi de senden daha hayırlı olan bir zâta (yani Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e) bu kadar su yetiyordu!” dedi.

Sonra üstünde tek parça elbise olduğu hâlde biz­lere imâm oldu. (Buhârî, Gusül, 3)

Şerh:

Sual soran, Ebû Ca’fer Muhammed Bakır bin Alî bin Hüseyin bin Alî bin Ebî Tâlib’dir. İmâm Câfer-i Sâdık’ın babasıdır. Câbir’den bu hadîsi rivayet eden de odur. “Bana bu ka­darı yetmez” diyen ise Hasen bin Muhammed bin Alî bin Ebî Tâlib’dir ki babası, Muhammed İbnu’l-Hanefiyye di­ye meşhur olmuştur.

Abdest ve gusül alırken suyu israf etmeyip iktisatlı kullanmalıdır.

 

%d bloggers like this: