İdrar Yapan Kimseyi Rahatsız Etmemek

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle buyurmuştur:

“Bir bedevî Mescid’in bir kenarında durup bevletmeye başladı. İnsanlar hemen onu engellemek istediler. Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v):

«‒Bırakın (işini görsün)! Sonra bevlinin üzerine bir kova su dökün! Zira siz zorluk çıkarmak için değil, kolaylık göstermek için gönderildiniz!» buyurdular.” (Buhârî, Vudû’, 58)

Şerh:

Hakîkatte gönderilen, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’dir. Bu fiilin ashâba isnâd buyrulması ise mecâzendir. Onlar, Efendimiz (s.a.v) hayattayken ve vefatından sonra İslâm’ı tebliğ etmekle vazifeli oldukları için haklarında bu ifade kullanılmıştır.

Allah Rasûlü (s.a.v) ashâbını muhtelif bölgelere tebliğ için gönderir ve her defasında, “Kolaylaştırın zorlaştırmayın!” diye tembih ederlerdi.

Diğer bir rivayete göre yaşlık isabet eden toprak kazılıp dışarı atıldıktan sonra yerine bir kova su dökülmesi fermân buyrulmuştur. (Ebû Dâvud, Tahâret, 136/381)

Başka bir rivâyete göre Efendimiz (s.a.v) bedevîyi huzuruna çağırıp:

“‒Bu mescidler ne bevil ne de başka pislik içindir. Bu gibi şeylerin mescitlerde bulunması uygun olmaz. Buralar Allah Teâlâ’nın zikri ile namaz ve Kur’ân kıraati içindir.” buyurmuşlardır. (Müslim, Tahâret, 100)

Bedevîye müdahale edilmiş olsaydı idrarını kesmeye çalışırken meşakkate dûçâr olup zarar görür, bu arada Mescid’in daha fazla yerini kirletip kendi üstü başını da batırabilirdi. Efendimiz (s.a.v)’in bu fetânetli davranışıyla mesele en az zararla ve kimseyi kırıp incitmeden halledilmiştir. Ne mükemmel bir ahlâk!

%d bloggers like this: