Ayakkabı Üzerine Meshedilir mi?

Ubeyd bin Cüreyc (r.a), Abdullah bin Ömer Hazretleri’ne:

“–Ey Ebû Abdurrahmân! Senin, diğer arkadaşlarının yapmadığı dört şeyi yaptığını görüyorum!” dedi.

İbn-i Ömer (r.a):

“–Nedir onlar, ey İbn-i Cüreyc?” dedi. İbn-i Cüreyc:

“–Görüyorum ki, Kâ’be’nin Hacer-i Esved rüknü (köşesi) ile Rükn-ü Yemânî’den başkasına el sürmüyorsun.

Tabaklanmış deriden mâmul ayakkabılar giyiyorsun.

(Elbiselerini ve sakallarını, hoş kokulu vers veya zâferanla) sarıya boyuyorsun.

Mekke’de bulunduğun zaman insanlar (Zilhicce) hilâlini görür görmez ihrâma girip yük­sek sesle telbiye okumaya başladıkları hâlde, sen Terviye günü (yani Arefe’den bir evvelki gün) girmedikçe telbiyeye başlamıyorsun?!” dedi.

Abdullah (r.a) şöyle cevap verdi:

“–Beyt’in rükünlerine gelince, Ben Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in Hacer-i Esved ile Rükn-i Yemânî’den başkasına el sürdüklerini görmedim.

Ta­baklanmış deriden mâmul ayakkabılara gelince, ben Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in üzeri kılsız deriden mamul ayakkabılar giyip, ayakları içlerinde iken abdest aldı­klarını gördüm. Onun için ben bu tür ayakkabılar giymeyi seviyorum.

Sarı boyaya ge­lince, Allâh Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in sarı boya ile (elbiselerini veya mübârek sakallarını) boyadıklarını gördüm. Ben de onun için sarı boya ile boyamayı severim.

Telbiyeye gelince, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in, hay­vanı Minâ’ya doğru hareket için ayağa kalkıp doğrulmadıkça telbiye getirdiklerini görme­dim.” (Buhârî, Vudû’, 30; Müslim, Hacc, 25; Muvatta’, Hacc, 31)

Şerh:

Bâb başlığı şöyledir: “Na’leyn (sandalet) içinde ayakları yıkamak. Kişi sandaletleri üzerine meshedemez.”

Bunu iki şekilde anlamak mümkündür:

Biri, “sandaletlerin içinde” sözü “yıkama”ya mü­teallik olur. Yânî ayakları, sandaletlerin içinde bulunurken, onlardan çıkarmadan yıkamak demektir. Su, ayakların tamamına ulaştığı takdirde bu caizdir.

İkincisi, “sandaletlerin içinde” terkibinin, zarf-ı mustakarr olmasıdır. Yânî ayaklar, ayakkabılar içinde bulunurken, mestlerin içindeykenki gibi meshedilmezler; onları yıkamak gerekir, demektir. Sahîh olan da bu mânâdır. Zira burada na’leyn diye ifade edilen ayakkabılar mestin şartlarını taşımazlar.

%d bloggers like this: