Öğle, İkindi ve Sabah Namazlarında Kıraat (314. Hadis-i Şerif Dersi)

Ebû Katâde (r.a) şöyle buyurmuştur:

“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) öğle namazının ilk iki rekâtında Fâtihatü’l-Kitâb ile birer sûre tilâvet buyururlardı. İlk rekâtta uzun sûre, ikincisinde kısa sûre okur, okudukları âyeti bazen bize duyururlardı. İkindi namazında ilk iki rekâtta Fâtiha ile birer sûre tilâvet buyurur ve birincisinde uzun, ikincisinde kısa sûre okurlardı. Sabah namazının ise ilk rekâtında kıraati uzatır, ikincisinde kısaltırlardı.” (Buhârî, Ezân, 96)

Şerh:

İlk iki rekâtta Fatiha ile bir sûre okumak gerektiği bu hadisten anlaşılmakta­dır. Hanefîlere göre, farz olan, mutlak kıraat olup, kıraatin Fâtiha ile tahsisi vaciptir. Diğerleri ise Fâtiha okumanın farz mânâsına vacip olduğunu söylerler. Sûre ilâve etmek de Ha­nefîlere göre farz mânâsına olmayarak vaciptir. Diğer üç imama göre ise sünnettir.

Yine bu hadisten, tam sûre okumanın, daha uzun bir sûreden o miktarda âyetler okumaktan efdal olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte uzun sûreyi tamamlamadan rükûa varmakta da beis yoktur.

Bu rivayet aynı zamanda ilk rekâtta okunan sûre veya âyetlerin, ikinci rekâtta okunanlardan daha uzun tutulmasının müstehap olduğuna da delâlet etmektedir. (Ahmed Naîm Efendi, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, II, 742)

%d bloggers like this: