Fâtiha’dan Sonra “Âmîn” Demenin Fazileti (323. Hadis-i Şerif Dersi)

May 31, 2017 in Buhârî'den Hadîs-i Şerîfler

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Sizden biri (Fâtiha’dan sonra) «âmîn» der, Melâike de semâda «âmîn» der ve biri diğerine muvâfık düşerse o kimsenin geçmiş günahları mağfiret edilir.” (Buhârî, Ezân, 112)

Şerh:

Hadîs-i şerîfin lâfzı mutlaktır, yani herhangi bir kayıtla sınırlandırılmamıştır. Buna göre, ister namaz içinde, ister dışında, ister imâm, ister cemaat olarak biri Fatiha okur da “âmîn” derse bu fazilete nâil olur. Bazıları da Müslim’deki rivayetten hareketle bu faziletin sadece namazda Fâtiha okuduktan sonra “âmîn” demekte olduğunu söylemişlerdir.