İkinci Secdeden (Rekâttan) Kalkarken Tekbir Almak (338. Hadis-i Şerif Dersi)

Saîd ibnü’l-Hâris şöyle anlatır:

Ebû Saîd el-Hudrî (r.a) bize namaz kıldırdı. Bu namazda secdeden başını kaldırırken, (ikinci) secdeye varır­ken, bu secdeden başını kaldırırken, ikinci rekâttan (veya ikinci secdeden) ayağa kalkar­ken tekbirleri açıktan aldı ve: «Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in böyle yaptığını gördüm» dedi.” (Buhârî, Ezân, 144)

Şerh:

Emevîler ile onların tayin ettiği valiler, namazdaki intikâlât tekbirlerini cehren (açıktan) almazlarmış. İşte Ebû Saîd (r.a)’in ihya etmek istediği, unutul­muş ve cemâatten çoğunun meçhûlü kalmış olan şey bu sünnettir. (Ahmed Naîm Efendi, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, II, 857)

%d bloggers like this: