a. İslâm Öncesi Kadın

Yahûdilik’te kadının birinci vazifesi ve varlık sebebi çocuk doğurmak[1] ve yuvaya bakmaktı. Kadın, kocası ve çocukları için mutluluk kaynağıydı.[2] Onun anne olarak husûsî bir mevkîi vardı ve ona saygı gösterilmeliydi.[3] Ancak din tahrif edildikçe yahudilerin kadına bakışı da bozuldu. Onlar hâlâ, her gün sabah ibadetinde okudukları duada: “Rabbim, beni kadın yaratmadığın için sana şükürler olsun!” derler.[4]

Hristiyanlığın ilk döneminde de ka­dınlar sessizlik, iffetlilik, yardım severlik ve sadece dua edicilik yönleriyle ön plan­da idiler. Ancak daha sonraları kaygılar dile getirilmeye başlandı. Kilise babaları, kadını melekleri baştan çıkarmak ve insan soyunu kötü­lüğe itmekle suçladılar. Hz. Hav­vâ vâlidemizi, ilk günaha sebep olarak şehveti ve ölümü dünyaya sokmakla itham edip ayıpladılar. Onların kadınlarla il­gili sözleri, âdeta kadın cinsine karşı bir düşmanlığı çağrıştırmaktadır. Meselâ Aziz Augustin kadınları kötülük dolu, kıskanç, kararsız ve tutarsız, bütün tartışmaların, kavga­ların ve haksızlıkların kaynağı olarak tak­dim eder ve evlilikteki meşrû münasebeti dahî günah olarak görür. Katolik kilise­sindeki nikâh töreninde okunan duada, “Günahla düşmüşüm annemin karnına, günah işlemiş annem bana gebe kalır­ken” denilir. Bu anlayış, insanları evlilikten uzaklaştırmış, “kutsal bâkireler kurumu”, “kadın münzevi­ler” ve “kadın manastırları”nın zuhuruna sebep olmuştur. Onların anlayışına göre, manastıra kapanan râhibe­ler temizlik sembolü olan Hz. İsa’nın eş­leri olacaklardır. Hz. İsa temizlik sembo­lüdür, zira Hz. Meryem onu cinsî münasebete girmeden doğurmuştur. Şu halde yapıla­cak tek şey Hz. Meryem gibi temiz ve iffetli kalmaktır.[5] Hristiyanlar, Hz. İsa’yı tanrı kabul ettiklerine göre bu râhibeler tanrının hanımları olacaklardır ve neticede tanrının pek çok hanımı bulunacaktır. Bu inanç, onların ne kadar vahim bir mantıksızlığa sürüklendiğini göstermektedir.

Ortaçağ hristiyan dünyasında kadın ve evlilik öylesine kötülenmiştir ki Macôn Konsili’nde (585) kadının ruhunun olup olmadığı tartışılmıştır. On ikinci asırdan itibaren Batı’da büyücü ve cadı avı başla­mış, pek çok kadın cinlerle alâkası olduğu iddiasıyla yakılmış veya suda boğulmuş­tur.[6]

Daha sonra bunun aksine bir ifrat olarak Meryem ana öne çıkarılıp tanrının annesi olarak takdim edilmiştir. Yeni dönemde ise bu aşırılıklara tepki olarak feminizm ve ka­dın haklarını müdâfaa eden başka bir aşırılık zuhûr etmiştir.[7]

Cahiliye devrinde kadın her türlü işkence ve hakarete uğruyordu. Hakkı yeniyor, serveti yağmalanıyor, mirastan mahrum bırakılıyor, boşandıktan veya kocasının ölümünden sonra sevdiği bir erkekle evlenmesi yasaklanıyordu.[8]

Görüldüğü gibi insanlık, ilâhî tâlimâtlardan uzaklaştığında ifrat ve tefritlerden kurtulamamıştır. Fıtrata aykırı olan bu aşırılıkların insana fayda getirmesi imkânsızdır. İslâm ise her hususta olduğu gibi kadın mevzuunda da en doğru olanı getirmiştir. Cenâb-ı Hak, biyolojik olarak farklı yapılarda yarattığı kadın ve erkeğe, kendilerine en münâsip hak ve vazifeleri vermiştir.[1] Tekvîn, 3:16.

[2] Süleyman’ın Meselleri, 31:28.

[3] Çıkış, 20:12; Levililer, 20:9.

[4] Prof. Dr. Ö. F. Harman, “Kadın” mad., DİA, XXIV, 84.

[5] Prof. Dr. Ö. F. Harman, “Kadın” mad., DİA, XXIV, 85. Lecky, History of European Morals isimli kitabında bu hususta pek çok acı hikâye nakleder. Ebü’l-Hasan en-Nedvî, Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti, s. 205.

[6] Bir Sakson hâkim, Kitab-ı Mukaddes’i 53 kez okumuş ve bu arada 20 bin büyücüyü ölüme mahkûm etmiş olmakla övünebilmiştir. Tarihçiler yakılan büyücü sayısının 2.000.000 (iki milyon) civârında olduğunu tahmin etmektedirler.

[7] Prof. Dr. Ö. F. Harman, “Kadın” mad., DİA, XXIV, 86.

[8] Bakara, 231, 232; Nisa, 3, 19, 139; En‘âm, 139. Ebü’l-Hasan en-Nedvî, Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti, s. 77.

%d bloggers like this: