6. Vefâtı

Rasûlullah (s.a.v), hicrî 11. yılın 12 Rabîulevvel Pazartesi günü, milâdî 632 yılının 8 Haziran’ında vefât etti. Allah Teâlâ onu yüce şânına lâyık bir şekilde mükâfatlandırsın ve bizleri onun şefaatine nâil eylesin!.

Âmîn!.

جَزَاكَ اللّٰهُ عَنَّا خَيْرَ مَا جَزَى نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ

Cenâb-ı Hak onu, daha önce gelen vahiyleri tasdik etmek, bunları tarih boyunca uğradıkları tahrif ve yozlaştırmalardan arındırmak[1], dinin eksik kalan yönlerini tamamlamak, geçmiş milletlerin müstahak oldukları cezalar sebebiyle yüklendikleri ağır mesuliyetleri kaldırmak üzere ve âlemlere rahmet olarak[2] göndermişti. Biz de Vedâ Hutbesi’ne kulak vererek onun bu vazifelerini en güzel şekilde yaptığına şahitlik ediyoruz.

Rasûlullah (s.a.v), bir muhâcir olarak Medine’ye gelişinden sadece on sene sonra Allah’ın izniyle İslâm’ı, Umman’dan Kızıldeniz’e, Suriye’den Yemen’e bütün Arabistan’a hâkim kılmıştı. Böylece tarihinde ilk defa Arabistan’ın birliği sağlanmış oldu. Lamartine, L’Histoire de la Turquie isimli eserinde şöyle der:

“Gâyenin büyüklüğü, vâsıtaların küçüklüğü ve netîcenin azameti insan dehâsının üç büyük ölçüsü ise, modern târihin en büyük şahsiyetlerini (Hz.) Muhammed ile kıyaslamaya kim cesâret edebilir?”

“Fikirlerin filozofu, hatîbi, elçisi, ortaya koyucusu, cenkcisi ve fâtihi; aklî inançların, tasvir, timsâl ve heykelleri olmayan bir dinin ve yirmi dünyevî ve bir mânevî devletin kurucusu (Hz.) Muhammed! İnsan büyüklüğünün tesbitinde kullanılan bütün ölçüler içinde soruyoruz:

«–O’ndan daha büyüğü var mıdır?»[1] Bakara, 75, 101; Âl-i İmrân, 81; Saff, 6; Nisâ, 46; Mâide, 13, 41.

[2] Mâide, 3; Bakara, 286; A‘râf, 157; Enbiyâ, 104.

%d bloggers like this: