BİBLİYOĞRAFYA

September 21, 2013 in Tanzimât’tan II. Meşrûtiyet’e Kadar (1839-1908) Matbu Türkçe Kur’ân-ı Kerim Tercüme ve Tefsirleri

Kur’ân-ı Kerim

Abay, Muhammed, Osmanlı Dönemi Müfessirleri, Uludağ Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans Tezi, Bursa, 1992.

‒‒‒‒‒‒, “Osmanlı Döneminde Yazılan Tesir ile İlgili Eserler Bibliyoğrafyası/Tefsîrler, Haşiyeler, Sûre Tefsîrleri, Tercümeler”, Dîvân, yıl: 4, sy. 6 (1999/1), s. 249-303.

Abdülbâkî, Muhammed Fuad, el-Mu’cemü’l-müfehres li-elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm, Kâhire, 1988.

Akdemir, Salih, Cumhuriyet Devri Tefsîrleri, İslami Araştırmalar, 1988, c. II, sayı: 8, s.17-34.

Asım Efendi, Kamus Tercümesi (el-Okyanûsu’l-Basît fî Tercümeti’l-Kâmûsi’l-Muhît), İstanbul, 1305.

Atâî, Nev’îzade Atâullah, Hadâiku’l-Hakâik fî Tekmileti’ş- Şakâik, istanbul, 1989.

Aydar, Hidayet, Kur’ân-ı Kerim’in Tercümesi Meselesi, İstanbul, 1996.

Aydüz, Davud, Sırat-ı Müstakim ve Sebilü’r-Reşâd’da Çıkan Tefsîr İle İlgili Yazılar, Sakarya Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, sayı: 1, s. 27-56.

Bâküvî, Mir Muhammed Kerim, Gerçeğin Doğuşu, haz. Ahmet Dolunay, İstanbul, 2000.

Baljon, J.M.S, Modern Muslim Koran Interpretation (1880-1960), Leiden, E.J.Brill,1968.

Bilmen, Ömer Nasuhi, Büyük Tefsîr Tarihi Tabakatü’l-Müfessirîn, İstanbul, 1973.

Binark, İ. ve Eren, H., World Bibliography of Translations of The Meanings of The Holy Qur’an/Printed Translations 1515-1980, İstanbul, 1986.

Brockelmann, Carl, Târîhu’l-edebi’l-Arabî, I-IX, Mısır 1995.

Bursalı Mehmed Tahir, Delilü’t-Tefasir, (İlm-i Tefsîr ve Müfredat-ı Kur’âna Dair Ma’lumat-ı İcmali), Hilal Matbaası, İstanbul, 1324.

Osmanlı Müellifleri, İstanbul ts., Meral Yayınları.

Bülbül, Hüseyin, 18,19 ve 20. yy’da Kur’ân-ı Kerim Mealleri, Konya 1981. (Selçuk Üniv. İlahiyat Fak. Lisans tezi.)

Ceyhan, Abdullah, Sırat-ı Müstakim ve Sebilü’r-Reşâd Mecuaları Fihristi, Ankara, 1991.

Cumbur, Müjgan, Türkçe Kur’ân Tefsîr ve Çevirileri Bibliyoğrafyası, Yeni Yayınlar, c. IV, sayı: 4 (1959), s. 111-124.

‒‒‒‒‒‒, Kur’ân-ı Kerim’in Türk Dilinde Basılmış Tercüme ve Tefsîrleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, 1961-1962, s. 123-141.

‒‒‒‒‒‒, Türkiye Basmaları Toplu Kataloğu/Arap Harfli Türkçe Eserler 1729-1928, Ankara, 1990-1994. (D. Kaya ile birlikte)

Cündioğlu, Dücane, Vahiy Dili-Kur’ân Dili, Bilgi Vakfı 1. Kur’ân Sempozyumu, Ankara, 1-3 Nisan 1994.

‒‒‒‒‒‒, Matbu Türkçe Kur’ân Çevirileri ve Kur’ân Çevirilerinde Yöntem Sorunu, Bilgi vakfı 2. Kur’ân Sempozyumu, 4-5 Kasım 1995.

‒‒‒‒‒‒, Kur’ân-ı anlamada Deyimsel İfadelerin Rolü ve Önemi, II. Kur’ân Haftası Kur’ân Sempozyumu Ankara, 2-4 Şubat 1996.

‒‒‒‒‒‒, Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Anlamın Tarihi, İstanbul, 1997.

‒‒‒‒‒‒, Çağdaş Tefsîr Tarihi Tasavvurunun Kayıp Halkası:’Osmanlı Tefsîr Mirası, İslamiyat, c. II(1999), sayı: 4, s. 51-73.

Çelik, Ömer-Sülün, Murat, Türkiye Kur’ân Makaleleri Bibliyoğrafyası, İstanbul, 1999.

Çerçeve, Ocak 2000.

Demir, Ziya, İstanbul Kütüphanelerinde Mevcud Matbu ve Yazma Fatiha Tefsîrleri, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1987.

Doğan, İshak, Osmanlı Dönemi Kur’an Araştırmaları, Makalat, Temmuz 1999. sh. 95-137.

Ebu’l-Bekâ, Killiyât, Terceme maddasi, Bulak, 1253.

Erdoğan, Abdülkadir, Kur’ân Tercümelerinin Dil Bakımından Değerleri, Vakıflar Dergisi Ankara, 1938, c. 1, s. 47-51.

Ergin, Osman, Türk Maârif Tarihi, İstanbul, 1943.

Erkmann, Janes, Kur’ân’ın Doğu Türkçesine Tercümeleri, İstanbul, 1975, Edebiyat Fakültesi Basımevi.

Ertaylan, İsmail Hikmet, Ahmed Dâî Hayatı ve Eserleri, İstanbul, 1952.

Fâtımâ Aliyye Hanım, Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı, İstanbul, 1994.

Giridî, Sırrı, Tabakat ve Adab-ı Müfessirin, 1312.

Gülşen, Ekrem, Giritli Sırrı Paşa ve Tefsîr İlmindeki Yeri, İst. 1992. (M.Ü. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisan Tezi)

Güzelyazıcı, Abdurraman Şeref, “Türkçe Kur’ân ve Basın Müftüleri”, Türkçe Kur’ân Okunamaz, Yazanlar: Eyüb Sabri Hayırlıoğlu, Ömer Nasuhi Bilmen, Hasan Basri Çantay, Ord. Prof. Ali Fuad Başgil, İsmail Hami Danişmend, Abdurraman Şeref Güzelyazıcı, Fikri Aksoy, Ahmed Aydınlı, A. Fikri Yavuz v.s. Haz. Mü’min Çevik, İstanbul, 1958.

Hamidullah, Muhammed, Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Yazma Tercümeleri, Türkiyat Mecmuası, XIV, 1964-65, s. 65-80.

‒‒‒‒‒‒, Fehmü’l-Kur’âni’l-Kerim li-men lâ yantiku bi-lügati’d-Dâd, (Tebliğ), 1986. en-Nedve.

‒‒‒‒‒‒, Kur’ân Tarihi (Fransızcadan Çeviren: Mehmed Said Mutlu), Ankara, 1991.

‒‒‒‒‒‒, Aziz Kuran, Çeviri ve açıklama Abdülaziz Hatip-Mahmud Kanık, İstanbul, Kasım 2000.

Hanioğlu, M. Şükrü, ‘Batılılaşma’ mad.,DİA.

İbn Hacer, el-İsabe, Beyrut, 1328.

İnalcık, Halil, Tanzîmât ve Bulgar Meselesi, İstanbul, 1992.

İnan, Abdülkadir, Kur’ânın Eski Türkçe ve Oğuz-Osmanlıca Çevirileri Üzerine Notlar, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 1960, s. 79-94.

‒‒‒‒‒‒, Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Tercümeleri Üzerine Bir İnceleme, Ankara, 1961.

İpşirli, Mehmet, “XIX. Yüzyılda Osmanlı İlmiye Mesleği ve Ulema Hakkında Gözlemler”, Tanzîmâtın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, İstanbul,1989.

İslâm Âlimleri Ansiklopedisi, İstanbul, t.s, Türkiye Gazetesi.

İzgi, Cevat, Osmanlı Medreselerinde İlim, İstanbul, 1997.

Kabacalı, Alpay, Türk Yayın Tarihi, 1987, Gazeteciler Cemiyeti yayınları.

Kafesoğlu, İbrahim, İslam Ansiklapedisi, İbn Arabşah maddesi.

Kara, İsmail, İslamcıların Siyasi Görüşleri, İstanbul, 1994.

‒‒‒‒‒‒, Ulema-Siyaset İlişkilerine Dair Metinler-II: Ey Ulema Bizim Gibi Konuş!, Dîvan, sayı: 7, 1999.

Kadri, Hüseyin Kazım, Türk Lügati (Dili), Türk Dillerinin İştikakı ve Edebi Lügatleri, İstanbul, 1928.

Kâtip Çelebî, Keşfü’z-Zunûn, İstanbul, 1971.

Kazıcı, Ziya, İslam Tarihi, İstanbul, 1997.

Keskioğlu, Osman, Fatih Devrine Aid iki Kur’ân-ı Kerim Tercümesi, Vakıflar Dergisi sayı: IV(1958), s. 91-103.

 ‒‒‒‒‒‒, Nüzûlünden İtibaren Kur’ân-ı Kerim Bilgileri, Ankara, 1982.

Koray, Enver, Tanzîmât, İstanbul, 1991.

Mardin, Şerif, Bediuzzaman Said Nursi Olayı-Modern Türkiye’de Din ve Toplumsal Değişim, çev. Metin Çulhaoğlu, İstanbul, İletişim Yayınları, 1992.

Mehmedoğlu, Yurdagül, Tanzimat Sonrasında Okullarda Din Eğitimi 1838-1920, İstanbul, 2001.

Mollaibrahimoğlu, Süleyman, Kur’ân İlimleri Sahasında Neşredilen Eserler (1923-1992) ve Yapılan Tezler, İstanbul, 1993.

Nebhânî, Yusuf b. İsmail, el-Ehadisü’l-Erbain fî Vücûbi Taati Emiri’l-Mü’minin, Beyrut, 1312.

‒‒‒‒‒‒, Hulasatu’l-Beyân fî Bazı Meâsiri Mevlana es-Sultan Abdülhamid es-Sani ve Ecdadihi Al-i Osman, Beyrut, 1312.

Nebioğlu, Osman, İlk Kur’ân Tercümeleri Hakkında Meşhur Âlimlerin Düşünceleri, İst.1957.

Okiç, Tayyib, Tefsîr ve Hadis Usûlü’nün Bazı Meseleleri, İstanbul, 1995.

Özege, Seyfeddin, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu, İstanbul, 1971.

Paçacı, Mehmet, Kur’ân’a Giriş, İstanbul 2006.

Pazarbaşı, Erdoğan, Bursalı Mehmed Tahirin Delilü’t-Tefasiri, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1990, c. 7, s. 265-271.

Proceedings of The Symposium on Translations of The Meanings of The Holy Quran, IRCICA İstanbul, 21 March 1986.

Sâmi, Şemseddin, Kamusu’l-Alam, İstanbul, 1314.

Semerkandî, Ebu’l-Leys, Tezkiretü’l-Mü’minîn Muhtasaru Kitâbi Tenbîhu’l-Ğâfilîn, Beyrut, 1993.

Sofuoğlu, Mehmet, Tefsîre Giriş, İstanbul, 1981.

Süreyya, Mehmed, Sicill-i Osmânî, İstanbul, 1996, Hazırlayanlar: Seyyit Ali Kahraman, Nuri Akbayar.

Sicill-i Osmânî, İstanbul, 1997, Sebil Yayınevi.

Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiu’l-Fudalâ, İstanbul, 1989, I-III.

Tarakçı, Celal, Muallim Naci, Ankara, 1994.

Tarih ve Medeniyet, yıl: 5, sayı 49, Nisan 1998.

Togan, Z. Velidi, Türkiye Kütüphanelerindeki Bazı Yazmalar, İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, İstanbul, 1957, cilt II, cüz 1, s. 59-88.

‒‒‒‒‒‒, Londra ve Tahrandaki İslamî Yazmalardan Bazılarına Dair, İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, İstanbul 1960, cilt, III, cüz 1-2, s. 133-160.

‒‒‒‒‒‒, The Earliest Translation of The Qur’an into Turkish, İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, İstanbul 1964, cilt IV, cüz 1-2, s. 1-19.

Topaloğlu, Ahmed, Kur’ân-ı Kerîm’in İlk Türkçe Tercümeleri ve Cevâhiru’l-Asdâf, Türk Dünyası Araştırmaları, sayı: 27 (1983), s. 58-66.

Translations of The Quran in Every Language, 2nd ed. Hyderabad. Alamgir Tahrik-e-Quran Majid, 1946.

Turgut, Ali, Osmanlı Tefsîr Çalışmalarına Genel Bakış, Din Öğretimi Dergisi, 1989 sayı: 18, s. 25-39.

Türköne, Mümtaz’er, Osmanlı Ansiklopedisi, İstanbul, 1988.

Unat, Faik Reşit, Hicrî Tarihleri Milâdî Tarihe Çevirme Kılavuzu, Ankara, 1974.

Uysal, Halil, Cumhuriyet Dönemi Kuran Araştımaları, Makalat, Temmuz, 1999, sh.139-263.

Ülken, Hilmi Ziya, “Tanzîmât’tan Sonra Fikir Hareketleri” Tanzîmât I, İstanbul, 1940.

Yaşaroğlu, Macid, Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Terceme ve Tefsîrleri Bibliyoğrafyası, Ankara,1991.

Yazıcı, İshak, Tefsîru Ebi’l-Leys’in Muhtemel Kaynakları Hakkında Bir Araştırma, Samsun, 1988.

‒‒‒‒‒‒, Karahanlılar Döneminde Ortaasyadaki Tefsîr Çalışmaları, Samsun, 1988.

Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, İstanbul, 1971.

‒‒‒‒‒‒, Hak Dini Kur’ân Dili, Yazma nüsha, Mahmud Bedreddin Yazır, 1354.

Yıldız, Sakıp, Osmanlı Tefsîr Hareketlerine Toplu Bakış, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1987, c. II, sayı: 2, s.1-8.

Zemahşeri, Keşşaf, Kahire, 1949.

Zerkani Muhammed Abdülazim, Menahilü’l-İrfân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Kahire ts.

Zirikli, Hayrettin, el-A’lâm Kâmûsu Terâcim, Beyrut, 1989, I-VIII.

Zülfikar, Hamza, Çağatayca Bir Kur’ân Tefsîr, Türkoloji Dergisi, c. VI, sayı:1 (1974), s.153.