A. Tefsîrî Mehmed Efendi b. Hamza (v. 1111/1699) ve Tercüme-i Tefsîr-i Tibyân

September 23, 2013 in Tanzimât’tan II. Meşrûtiyet’e Kadar (1839-1908) Matbu Türkçe Kur’ân-ı Kerim Tercüme ve Tefsirleri