a. Gerileme ve Sebepleri

Müslümanlar uzun süre zirvede kaldıktan sonra maddî olarak gerilemeye başlamıştır. Ancak, bugün müslümanların içinde bulunduğu hâl, insanları aldatmamalıdır. Bu durum İslâm’ın bir zaafı değildir, müslümanların bir takım kusurları neticesinde ortaya çıkmıştır. Tarihe baktığımızda, müslümanlar dinlerine sıkı sarılıp gayreti ellerinden bırakmadıkları müddetçe çok büyük fetihler ve keşifler yapmış, her alanda ilerlemişlerdir. Onların kuvvetli olması hangi dinden olursa olsun bütün insanların faydasına olmuştur. İslâm’dan uzaklaşıp nefislerinin peşine gittiklerinde ise gerilemeye başlamışlardır.

Bu meselenin diğer bir boyutu da, Allah Teâlâ’nın, kullarını hem varlıkla hem de yoklukla imtihan etmesidir. Cenâb-ı Hak, insanları bazen üstün bazen de zayıf duruma getirmek sûretiyle her türlü şartlarda kendisine kulluk edip etmediklerine bakmaktadır.[1] Bu bakımdan, “Mâdem İslâm hak bir dindir, o halde Allah’ın onu her zaman kuvvetli ve üstün tutması gerekir” diye düşünmek insanı yanıltır. Müslümanlar her zaman üstün ve kuvvetli olsalardı, İslâm’a giren insanların samîmî olanı ile menfaat peşinde koşanı ayırt edilemezdi. İşte İslâm’ın zor zamanlarında insanlık bu imtihanı verir, menfaati peşinde koşanlar da ondan uzaklaşıp başka kapılara yüz sürmeye giderler. Cenâb-ı Hak, Uhud harbinden pek çok şehid ve yaralıyla ayrılan müslümanlara şöyle hitap etmiştir:

“Eğer siz (Uhud’da) bir acıya uğradıysanız, düşmanınız olan o kavim de (Bedir’de) benzer bir acıya uğramıştı. O günleri biz insanlar arasında döndürür dururuz (zaferi bazen bir topluma bazen öteki topluma nasip ederiz.) Tâ ki Allah, iman edenleri ortaya çıkarsın ve aranızdan şahitler edinsin. Allah zâlimleri sevmez. Bir de Allah, (bu vesileyle) iman edenleri günahlardan temize çıkarmak, kâfirleri de helâk etmek ister.” (Âl-i İmrân, 140-141)

Bunların hâricinde müslümanların gerilemesine şu sebeplerin de tesiri olmuştur:

–  İdarenin ehliyetsiz ellere intikali,

–  İdârî mekanizmada eğlence, diktatörlük, zorbalık gibi câhiliye temayüllerinin zuhûr etmesi,

–  Faydalı ve pratik ilimlere gereken ehemmiyetin verilmemesi,

–  Muhtelif sapıklık ve bidʻatlerin zuhûru,

–  Ahlâkî çöküntü,

–  İlim ve harp sanatındaki duraklama.[1] Bakara, 155; Âl-i İmrân, 140-141; Enbiyâ, 35; Furkân, 20; Ankebût, 2-3; Muhammed, 31.

%d bloggers like this: