İnsan Avcıları ve Kalpleri Temizleyen Peygamber Yardımcıları: HAVÂRİLER

Arapça bir kelime olan havârî, lügatte “beyaz olmak, iyice beyazlatmak” mânalarına gelen haver kökünden türemiştir. “Seçilmiş, kusursuz; taraftar,…

Rasûlullah’ın Müjdecisi: Hz. Îsâ Peygamber

Meryem oğlu Îsâ (a.s), resullerin en büyükleri olan beş “ülü’l-azm” peygamberden biridir. On beş sûrede doksan…

Günahı Hiç Arzulamayan: Hz. Yahyâ (a.s)

Yahyâ (a.s) Kur’ân’ın beş âyetinde zikredilen[1] ve İsrâiloğullarına gönderilen bir peygamberdir. Hz. Zekeriyyâ’nın oğludur. İsa (a.s)…

İffet ve İtaat timsâli: Hz. Meryem

Hz. Meryem Kur’an’da ismi zikredilen yegâne kadın olup kendisinden 34 yerde bahsedilmektedir. Babasının adı İmrân olup…