Elmalılı’nın Müşkil Âyetlere Yaklaşımı

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır son devrin büyük müfessirlerindendir. Eserlerini okuyan herkes onun ilmine, tefekkürüne ve kudret-i…

Elmalılı Tefsirinin Yeni Neşri

Mâlum olduğu üzere Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır son devrin en kudretli âlimlerinden biridir. İlmi, felsefeyi, sanatı…

Âyetlerin Yorumunu Güncelleştirirken Düşülen Hatalar ve Bunun Arkaplanındaki Sebepler

Âyetlerin Yorumunu Güncelleştirirken Düşülen Hatalar ve Bunun Arkaplanındaki Sebepler[1] Murat Kaya[2] Özet: Kur’ân-ı Kerim zaman ve…

Kur’ân-ı Kerim’de Bir Gençlik Modeli Olarak Hz. Yahyâ (a.s)

KUR’ÂN-I KERİM’DE BİR GENÇLİK MODELİ OLARAK HZ. YAHYÂ (A.S)[1] Murat Kaya[2] Özet: Dünya hayatında istikamet ve…

Kabir Azabıyla İlişkilendirilen Âyetlerin Tahlil ve Değerlendirilmesi

  Dr. Öğr. Üyesi Murat Kaya Öz Kabir azabının varlığı tarih boyunca az da olsa tartışılmış…

Tanzimat Sonrasındaki Tefsir Faaliyetleri

Osmanlı devrinde yazılan tefsir eserleri daha çok Arapça kaleme alınmıştır. Bunun bir sebebi, tefsir kitaplarının, her…

A. Kronolojik Liste

1. Muhammed et-Tefsîrî (v. 1111), Terceme-i Tefsîr-i Tibyân, 4 cilt, Kahire, h.1257/1841-1842, (tercüme tarihi: h. 1110…

Tasavvufî Tefsirler Işığında Kur’ân’a Göre İnsanın “Te’hîr” ve “Rec’a” Talep Etmesi

Murat KAYA*   Özet Kur’ân-ı Kerîm’in pek çok âyetinde, inkârcıların ve mücrimlerin, ölüm geldiğinde hakikati anlayarak,…

Osmanlı Ulemâsının Tanzimat Sonrası Tefsîr Çalışmaları

Özet* Tanzimat sonrası Osmanlı Tefsir çalışmalarını sözlü ve yazılı diye ikiye ayırmak mümkündür. Sözlü olanlar; medrese…