Ateşte Pişen Yemeği Yiyince Abdest Gerekmez

Amr bin Ümeyye ed-Damrî (r.a) şöyle buyurur:

“Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in, pişmiş koyun küreğinden et kesip yediklerini gördüm. O sırada namaza çağrıldılar. Hemen bıçağı atıp namaza durdular, yeniden abdest almadılar.” (Buhârî, Vudû’, 50)

***

Meymûne (r.a)’dan rivâyete göre Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) onun hânesinde kürek etinden yedikten sonra abdest tazelemeden namaza durmuşlardır. (Buhârî, Vudû’, 51)

Şerh:

Ateş ile pişmiş yemeklerden, bilhassa et yemeklerinden sonra abdest almanın vacip olduğunu söyleyenlere karşı serdedilen delillerden ikisi de bu hadis-i şeriflerdir. Bu durumda abdesti vacip görmeyenler, karşı tarafın kullandığı hadislerdeki “vudû’” lafzını, örf-i luğavîye yani el ve ağız yıkamaya hamlediyorlar. Ancak, bu kelime, farazâ, abdest mânâsına alınsa bile o hadisler, şu hadîs-i şerifle neshedilmiştir:

Câbir (r.a) şöyle buyurmuştur:

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in en son hâli, ateşin değiştirdiği (pişirdiği) şeyleri yedikten sonra abdest almayı terk etmek oldu.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 74/192)

Bazıları bu neshin sebebini şöyle îzâh ederler: İnsanlar, câhiliye devrinde temizliğe ihtimam göstermezlerdi. Bu sebeple ateşte pişmiş yağlı yemekler yedikten sonra abdest almaları farz olmuştu. Müslümanlar arasında temizlik iyice yerleşip yayıldıktan sonra, kolaylık olmak üzere bu hüküm neshedildi. (Ahmed Naîm Efendi, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, I, 170-171)

%d bloggers like this: