Ümmetin En Hayâlısı

May 21, 2016 in Hz. Osman (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

Osman (r.a), yüksek hayâ sahibi bir şahsiyetti. Nitekim Allah Rasûlü (s.a.v), meleklerin bile ondan hayâ ettiğini haber vermişlerdir. (Ahmed, I, 71; VI, 155)

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Ümmetim içinde onlara karşı en merhametli olan kimse Ebû Bekir’dir. Allah’ın emrini tatbikte en kuvvetlisi Ömer’dir. En fazla hayâ sâhibi olan Osman’dır. Helal ve haramı en iyi bilen Muâz ibn-i Cebel’dir. Ferâizi en iyi bilen Zeyd ibn-i Sâbit’tir. Kur’ân okumayı en iyi bilen Übey bin Ka’b’dır.

Her ümmetin bir emîni vardır. Bu ümmetin emini Ebû Ubeyde bin Cerrâh’tır.” (Tirmizî, Menâkıb, 32/3790-3791)