İkindi Namazı’nı Terk Edenin Cezası (242. Hadis-i Şerif Dersi)

İkindi Namazı’nı Terk Edenin Cezâsı

Ebü’l-Melîh (r.a) şöyle demiştir:

Biz bulutlu bir günde Büreyde bin Husayb el-Eslemî (r.a) ile birlikte bir gazvede idik. Bize şöyle dedi:

“İkindi namazını kılmakta acele ediniz. Zîrâ Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v):

«Her kim İkindi namazını (kasten) terkederse ameli bâtıl olur, boşa gider.» buyurdular.” (Buhârî, Mevâkitu’s-Salât, 15)

Şerh:

Büreyde ibnü’l-Husayb el-Eslemî (r.a), hayli rivayetleri olan büyük bir sahâbîdir. Hicrî 62 senesinde Merv’de gazada iken vefat etmiştir. Horasan diyarında en son ve­fat eden sahâbîdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), Ebû Bekir (r.a) ile birlikte hicret yolunda iken, onları yakalamak maksadıyla 70 süvârî ile karşılarına çıkıp, kısa bir kelâmdan sonra müslümân oluşları çok ibretlidir. Medine’ye girişte bayrak açılmasını teklîf edip, sarıktan bir bayrak yaparak en önde Livâ-i Muhammedî’yi tutarak yürümüştür.

Bulutlu günde acele etmenin hikmeti, Güneş’in görülmemesinden dolayı namazı tercih edilen vakitten sonraya bırakmak veya farkında olmaksızın Güneş’in batışına yaklaşma korkusudur.

Bu hadîsi şöyle tevîl etmek gerekir: Bu namazı terkedenin amelinin sevabı -sonradan ka­za etse bile- heder olur veya azalır ya da diğer sâlih amellerinin sevâbları kendisine ancak tevbe ettikten sonra verilir. Veya meleklerin güzel şehâdetin­den mahrum kalır.

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) bu sözleriyle Müslümanları, İkindi namazını kasten terketmekten şiddetle sakındırmak istemişlerdir.

%d bloggers like this: